< Terug naar overzicht

Ontslagbevoegd of niet: een wereld van verschil

Een ontslag om dringende reden moet worden gegeven binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten die als ‘dringende reden’ worden ingeroepen. Steeds vaker ontstaan er evenwel discussies omdat de persoon die de ontslagbrief heeft ondertekend

Tot voor kort kon een betwiste ontslagbevoegdheid de werkgevers twee onaangename scenario’s opleveren:
 • Ofwel werd de ondertekenaar beschouwd als de voor het ontslag bevoegde persoon, wat een invloed kan hebben op de naleving van de drie-werkdagen-termijn (de termijn begint immers te lopen vanaf het ogenblik van de kennisname in hoofde van de ondertekenaar van de brief).

 • Ofwel werd het ontslag om dringende reden beschouwd als ongeldig, omdat het niet werd gegeven door de voor het ontslag bevoegde persoon.


 • De rechtspraak kwam evenwel tegemoet aan deze problematiek door te aanvaarden dat een ontslag, gegeven door een onbevoegde persoon, naderhand nog kan bekrachtigd worden door de bevoegde persoon. De arbeidsrechtbank te Antwerpen is in een recent vonnis evenwel nog verder gegaan door de bekrachtiging achterwege te laten, een vonnis dat menig werkgever opnieuw enige gerustheid zal geven…

  Ondertekend door ‘onbevoegden’


  In casu werd een relatiebeheerder na een tewerkstelling van ongeveer vijf jaar op 10 juni 2009 ontslagen om dringende reden. De bank waarbij de man was tewerkgesteld voerde aan dat hij meerdere malen, en verscheidene aanmaningen ten spijt, onregelmatigheden had begaan in verband met het gebruik van de tijdsregistratie (prikklok). De ontslagen werknemer betwistte zowel de tijdigheid van het ontslag als de ingeroepen ‘dringende reden’ en vorderde de veroordeling van zijn voormalige werkgever tot de betaling van een opzeggingsvergoeding.

  In het arbeidsreglement van de betrokken werkgever werd duidelijk bepaald dat het ontslaan van werknemers tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van het directiecomité of de persoon aan wie die bevoegdheid is gedelegeerd. Overeenkomstig deze bepalingen werd in casu op 9 juni 2009 de ontslagbeslissing genomen door het directiecomité, in de persoon van de gedelegeerd bestuurder en de algemeen directeur. Niettemin werd de ontslagbrief op 10 juni 2009 ondertekend door andere personen, die niet de bevoegdheid hadden om op te treden namens het directiecomité.

  De arbeidsrechtbank te Antwerpen oordeelde dat het feit dat de ontslagbrief werd ondertekend door deze personen, niet betekent dat zij de bevoegdheid hadden om de ontslagbeslissing te nemen en evenmin dat er bij de betrokken werkgever een gebruik zou bestaan dat zou afwijken van de duidelijke regel die voorzien is in het arbeidsreglement.

  Deze passage in het vonnis is belangrijk. Indien de arbeidsrechtbank in deze zaak had geoordeeld dat de ondertekenaars van de brief wel (ontslag)bevoegd waren, dan zou dit tot gevolg hebben gehad hebben dat het ontslag om dringende reden laattijdig werd doorgevoerd, aangezien de ondertekenaars al meer dan drie werkdagen kennis hadden van de ingeroepen feiten enkel uitvoering hebben gegeven aan de beslissing van de voor het ontslag bevoegde personen. Het ontslag om dringende reden werd, aldus de arbeidsrechtbank, gegeven door de daartoe bevoegde persoon en dit binnen de drie werkdagen na de kennisname.

  Ontslagbeslissing door ‘bevoegden’


  Dit vonnis is een opsteker voor de werkgevers, omdat het regelmatig voorkomt dat de ontslagbevoegde personen onbereikbaar zijn. De arbeidsrechtbank houdt duidelijk rekening met deze realiteit, alsook met de problematiek van de bedrijfsstructuur. Zelfs de voorwaarde van bekrachtiging door de voor het ontslag bevoegde persoon wordt niet vermeld.

  Uit dit vonnis kan worden afgeleid dat het volstaat dat de ontslagbeslissing wordt genomen door de voor het ontslag bevoegde persoon. Het is dus niet vereist dat deze persoon ook zelf de ontslagbrief ondertekent. Het valt evenwel af te wachten of toekomstige rechtspraak deze visie zal bijtreden.

  Arbeidsrechtbank Antwerpen (Derde Kamer), 7 september 2010, AR nr. 09/5683/A

  Lees meer over


  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen