< Terug naar overzicht

Ontslag om dringende reden: afgewezen ondanks bewijs van diefstal

Een ontslag om dringende reden veronderstelt een ernstige tekortkoming die ervoor zorgt dat elke professionele samenwerking ‘onmiddellijk en definitief’ onmogelijk wordt. Diefstal wordt in de rechtspraak algemeen aanvaard als een dringende reden. Toch

Indien men een werknemer ontslaat om dringende reden zijn er verschillende wettelijke vormvereisten die nageleefd moeten worden. In een recent arrest van de arbeidsrechtbank te Kortrijk werd de vereiste van de kennisgeving van de motieven die aan de grondslag liggen van het ontslag om dringende reden streng beoordeeld.
De arbeidsrechtbank herhaalde dat het algemeen aanvaard wordt dat de kennisgeving van de motieven van het ontslag om dringende reden nauwkeurig en precies dient te gebeuren. Die vereiste van nauwkeurigheid en preciesheid heeft tot doel de ontslagen partij kennis te laten nemen van de verweten tekortkomingen en de rechter toe te laten het ernstig karakter van de ingeroepen feiten te beoordelen.
De arbeidsrechtbank is van oordeel dat de vereiste van een nauwkeurige en precieze kennisgeving streng beoordeeld moet worden. Enkel op die manier is het immers mogelijk om de bovenvermelde doelstelling te bereiken.

Zelfs met getuigen


In casu werd een werknemer om dringende reden ontslagen en kreeg hij binnen de wettelijk voorgeschreven termijn een aangetekende brief waarin het motief voor het ontslag als volgt werd omschreven: “Ontvreemding van eigendommen van de werkgever op vrijdag 2 november 2007 om 16.30 u. Deze ontvreemding werd gestaafd door getuigen.”
De werknemer meent dat het ontslag om dringende reden onregelmatig is, omdat de motieven van het ontslag onvoldoende nauwkeurig omschreven werden. De arbeidsrechtbank volgt de werknemer en stelt dat de aangetekende brief die de ontslagen werknemer ontving inderdaad onvoldoende gedetailleerd is.
Aan de hand van de omschrijving van de dringende reden was het voor de rechter enerzijds onmogelijk de zwaarwichtigheid van de feiten te beoordelen en anderzijds na te gaan of de feiten wel effectief als diefstal omschreven konden worden. De arbeidsrechtbank merkte op dat “het niet (is) omdat diefstal bijna unaniem door de rechtspraak als een dringende reden wordt aanvaard, dat de werkgever ervan ontslagen zou zijn de feiten nader te omschrijven.”

Correctionele veroordeling


De arbeidsrechtbank oordeelde dus dat niet voldaan was aan de vereiste van een nauwkeurige en precieze kennisgeving. Ze besloot dan ook dat het ontslag om dringende reden onregelmatig was. Bijgevolg was de werkgever gehouden tot betaling van een verbrekingsvergoeding.
Dit vonnis bevestigt hoe belangrijk het is om bij een ontslag om dringende reden de verschillende vormvereisten te respecteren. Indien men echter de vormvereisten niet respecteert, zal – ongeacht de ernst van de tekortkoming – de rechter oordelen dat het ontslag onregelmatig is, zodat een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Dit is in deze zaak extra pijnlijk, omdat de ontslagen werknemer inmiddels door de correctionele rechtbank werd veroordeeld voor de gepleegde diefstal.

Arbeidsrechtbank Kortrijk, 4 november 2009, 2de Kamer, AR 08/2188/A.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen