< Terug naar overzicht

Kunnen uitlatingen op Facebook een ontslag om dringende reden rechtvaardigen?

De Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel diende zich onlangs uit te spreken over de vraag of een werkneemster die zich op de sociale netwerksite Facebook kritisch had uitgelaten over haar werkgever, terecht om dringende reden was ontslagen.

Een werkneemster kon zich niet verzoenen met het nieuwe HR-beleid van haar werkgever, dat een aantal veranderingen had teweeggebracht. Dat nieuwe beleid gaf aanleiding tot een aantal scherpe uitspraken op het Facebook-prikbord. Zo omschreef de werkneemster de onderneming als “een hel” en als “het koninkrijk van de intimidatie en van de chantage”. Daarnaast bekritiseerde ze ironisch openlijk beslissingen van haar oversten.

Dat beledigingen aan het adres van de werkgever een ontslag om dringende reden kunnen verantwoorden, is aloude rechtspraak. Heikel punt is evenwel de vraag of de werkgever zich kan beroepen op beledigingen die geuit worden op een sociale netwerksite. Er is immers duidelijk een interferentie met het recht op privacy van de werknemer en bovendien kan men de vraag stellen of dergelijke uitingen ‘publiekelijk’ zijn gedaan (wat afhankelijk kan zijn van de privacy-instellingen van de betrokken werknemer in zijn/haar Facebook-account).

Cruciaal: zijn de uitingen openbaar of niet?

Werknemers die ervoor kiezen om informatie te delen via een sociale netwerksite moeten zich ervan bewust zijn dat deze informatie mogelijk vrij toegankelijk is voor alle internetgebruikers en zelfs schade kan toebrengen aan de onderneming, aldus de arbeidsrechtbank. De context waarin een werknemer gebruik maakt van sociale media en de publiciteit die hij geeft of die mogelijk gegeven kan worden aan de informatie die hij via deze sociale media deelt met andere of zelfs met alle internetgebruikers, is cruciaal bij de beoordeling van (de mogelijke schending van) het recht op privacy.

In het besproken geschil kon de werkneemster zich volgens de arbeidsrechtbank niet verschuilen achter haar recht op privacy. De Facebook-berichten waren potentieel toegankelijk voor om het even welke Facebook-gebruiker, zodat ze duidelijk een publiek karakter hebben.

(Potentiële) Bestemmelingen van de uitspraak hebben impact

De arbeidsrechtbank hecht veel belang aan wie precies kennis kon nemen van de uitlatingen. Het Facebook-profiel van de werkneemster was zichtbaar voor alle Facebook-gebruikers met een vriendenlink. Onder die vrienden bevonden zich niet alleen een groot aantal collega’s en ex-collega’s, maar ook klanten van de onderneming. Dit werd door de rechtbank duidelijk meegenomen bij haar beoordeling.

Ook functie en interne communicatie spelen grote rol

Ten slotte hield de arbeidsrechtbank ook nog rekening met de leidinggevende functie van de werkneemster (waardoor ze een voorbeeldfunctie had) en met het feit dat ze nooit gebruik heeft gemaakt van de interne kanalen om problemen te melden en te bespreken. Dat de kritiek tegelijkertijd wel publiekelijk op een sociale netwerksite werd geplaatst, ervaart de arbeidsrechtbank als bijzonder deloyaal.

Terechte of niet terechte commentaar? Minder relevant

De werkneemster stoelde haar verdediging voornamelijk op het feit dat de kritiek terecht was of toch minstens, gezien de omstandigheden, te begrijpen viel. Volgens de arbeidsrechtbank is de vraag of de geuite kritiek al dan niet terecht is of te begrijpen valt, evenwel van ondergeschikt belang. Vooral het antwoord op de vraag of het wel gepast is om die kritiek publiek te maken, is relevant.

Conclusie

Een werkgever kan dus overgaan tot ontslag om dringende reden wanneer een werknemer zich op een sociale netwerksite negatief uitlaat over hem. Toch dient men voorzichtig te handelen. In eerste instantie moet aandacht worden geschonken aan het recht op privacy van de werknemer. Wanneer de uitlatingen gemakkelijk publiek te consulteren zijn, lijkt de problematiek over privacy alvast geen punt.

Het is ook belangrijk om steeds de concrete omstandigheden na te gaan. Zo vormt het gegeven dat collega’s of klanten kennis kunnen nemen van de kritiek, een verzwarende omstandigheid. Een werknemer denkt dus beter tweemaal na alvorens hij zijn werkgever via sociale media op de korrel neemt. Het kan hem duur te staan komen.

Arbeidsrechtbank van Brussel, 12 september 2014, AR 13/2081/A

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen