< Terug naar overzicht

Kunnen ‘onwettige’ camerabeelden toch als bewijs dienen?

In een recent vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent (afdeling Roeselare) werd het bewijsmateriaal (camerabeelden!) dat de werkgever aanbracht om een ontslag om dringende reden te staven, nauwgezet onder de loep genomen.

Camerabeelden toonden aan dat een werknemer koperdraden had gestolen van zijn werkgever, wat had geleid tot zijn ontslag om dringende reden. Maar konden deze camerabeelden wel als bewijs dienen?

Consultatie- en informatieprocedure

De werknemer beweerde van niet, omdat de werkgever had nagelaten om de wettelijk verplichte consultatie- en informatieprocedure na te leven alvorens camera’s te installeren op de werkvloer. Een werkgever mag inderdaad niet zomaar camera’s installeren in de onderneming, aangezien hierdoor de privacy van de werknemers kan worden aangetast. Eerst moet er (onder andere) overleg gevoerd worden met de werknemers en moeten zij geïnformeerd worden over alle aspecten van de camerabewaking. Dient de camerabewaking om de werknemers in de gaten te houden of hebben de camera’s een ander doel? Waar worden de camera’s geplaatst? Op welke momenten worden de camera’s geactiveerd? Enzovoort.

In dit geval was dit niet gebeurd, meteen de reden waarom de werknemer opwierp dat de belastende camerabeelden op onrechtmatige wijze werden verkregen en dat ze bijgevolg niet in rechte konden worden gebruikt als bewijs.

Niet noodzakelijk geweerd

De werkgever betwistte deze laatste conclusie onder verwijzing naar de ‘Antigoon-rechtspraak’ van het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie oordeelde immers, zowel in strafrechtelijke als burgerrechtelijke zaken, dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal niet in alle gevallen door de rechter uit de debatten moet worden geweerd.

Het kan eventueel in overweging worden genomen, onder meer op voorwaarde dat de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal niet is aangetast en het recht op een eerlijk proces van de werknemer niet in gevaar wordt gebracht.

De arbeidsrechtbank onderzocht de camerabeelden in het licht van deze ‘Antigoon-rechtspraak’ om te komen tot de conclusie dat deze niet als bewijs dienden te worden geweerd. De camerabeelden werden betrouwbaar geacht, omdat ze duidelijk lieten zien dat de werknemer koperdraden uit een container haalde en meenam.

Verder meende de rechter dat het proces van de werknemer perfect eerlijk kon verlopen, aangezien de beelden geen afbreuk deden aan zijn mogelijkheden van verweer. Op basis van de camerabeelden – die dus als bewijs in acht werden genomen – kwam de arbeidsrechtbank tot de conclusie dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan diefstal en hiervoor terecht wegens dringende reden werd ontslagen.

Installeren ‘volgens het boekje’

In deze zaak werd de werkgever dus niet afgestraft omdat hij de camerabewaking had geïnstalleerd zonder naleving van de wettelijke vereisten. Het valt de werkgever echter af te raden om op dergelijke rechtspraak te rekenen. De arbeidsgerechten zijn de werkgever immers niet altijd zo gunstig gezind.

Dat de niet-naleving van de wetgeving met betrekking tot de plaatsing van camera’s bovendien strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden, is een reden te meer om camera’s toch ‘volgens het boekje’ te installeren binnen de onderneming.

Arbeidsrechtbank van Gent, afdeling Roeselare, 1 september 2014, AR 13/673/A

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen