< Terug naar overzicht

Kennisgeving dringende reden op het verkeerde adres, en nu?

Bij een ontslag om dringende reden moet de werkgever binnen de drie werkdagen na het ontslag een kennisgeving richten aan de werknemer. Daarin moet de beschrijving van de dringende reden staan. De wet vermeldt weliswaar niets over het adres waarheen die k

Een wielrenner die om dringende reden ontslagen was, wierp op dat het ontslag niet geldig was omdat de kennisgeving naar zijn oude adres verstuurd werd. De wielrenner/werknemer was al meer dan een jaar verhuisd. De werkgever repliceerde dat hij de kennisgeving had verstuurd naar het laatst meegedeelde adres en dus naar het adres dat opgenomen was in de arbeidsovereenkomst.

De loonfiches, fiscale fiches en de aanvraag voor een groepsverzekering maakten echter wel al melding van het nieuwe adres. Daarenboven argumenteerde de werknemer dat hij de werkgever op de hoogte gebracht had van de adreswijziging, net als de groepsverzekeraar. Alleen het adres waar hij gedomicilieerd was, moest in acht genomen worden, vond de werknemer.

De werkgever stelde dat de werknemer geen enkele belangenschade heeft ondervonden, omdat hij meteen kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van het aangetekend schrijven. Op het oude adres was immers zijn ouderlijk huis gevestigd.

Eerste uitspraak herroepen


De arbeidsrechtbank van Gent, die zich als eerste over de zaak diende te buigen, oordeelde dat de werknemer niet had aangetoond dat hij de werkgever op de hoogte had gebracht van de adreswijziging. De werkgever kreeg dus gelijk.

Het arbeidshof van Gent hield er echter een andere mening op na. Het hof stelde vooreerst dat hoewel de wet hierover stil blijft, de briefwisseling ten aanzien van de werknemer moet verstuurd worden naar het laatste adres dat werd meegedeeld aan de werkgever.

Bovendien oordeelde het hof dat het irrelevant is of het nieuwe adres al dan niet de wettelijke woonplaats is van de werknemer, dat de werknemer nog vaak langskomt op het oude adres of dat nog steeds het oude adres in de arbeidsovereenkomst staat. Het is ook van geen belang of de werknemer al dan niet ‘schade’ heeft geleden door het feit dat de kennisgeving werd verstuurd naar zijn oud adres - de werkgever argumenteerde dat er geen sprake was van ‘schade’ omdat de werknemer toch nog binnen de drie werkdagen kennis heeft gekregen van de brief via zijn ouders.

Slordigheid met verregaande gevolgen


Het hof besloot dat uit de feiten en de voorgelegde stukken kan worden afgeleid dat werkgever wel degelijk op de hoogte was van het nieuwe adres en zich dus schuldig maakte aan een schromelijke slordigheid waarvan hij dan ook zelf maar de gevolgen moet dragen. Volgens dit arrest moet de werknemer er kunnen op vertrouwen dat de werkgever de briefwisseling enkel verstuurt naar het door hem laatst meegedeelde adres.

Dit arrest vormt de bevestiging van een vrijwel unanieme rechtspraak die van oordeel is dat de werkgever steeds zijn schriftelijke kennisgevingen moet richten naar het juiste adres. Het is duidelijk dat een loutere slordigheid of onoplettendheid ervoor kan zorgen dat het ontslag om dringende reden ongeldig is en de werkgever (hoewel de dringende reden op zich misschien wel gegrond is) toch veroordeeld kan worden tot de betaling van een opzeggingsvergoeding.

Arbeidshof van Gent, 14 november 2011, AR 2010/AG/78, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen