< Terug naar overzicht

Kan ontslagen werknemer outplacement aanvragen per fax?

Een ontslagen werknemer die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft in principe recht op outplacement, overeenkomstig de bepalingen van cao nr. 82. De ontslaggevende werkgever is echter niet verplicht outplacement aan te bieden aan de werknemer die d

Werknemers die 45 jaar of ouder zijn en die worden ontslagen, hebben in principe recht op outplacementbegeleiding op kosten van hun (vroegere) werkgever. Dit recht op outplacement voor oudere werknemers wordt geregeld in de algemeen verbindend verklaarde cao nr. 82 van 10 juli 2002. Opdat een ontslagen oudere werknemer aanspraak zou kunnen maken op outplacementbegeleiding moet hij eerst een aanvraag indienen (dit zou mogelijk veranderen door het Generatiepact). Deze aanvraag moet worden ingediend per aangetekende brief of met een geschrift waarvan een dubbel voor ontvangst is getekend door de werkgever. Bovendien moet de aanvraag worden ingediend binnen de twee maanden na het ontslag.

In een arrest van 15 december 2005 sprak het Arbeidshof van Luik zich uit over een eis tot schadevergoeding van een werknemer wegens miskenning van zijn recht op outplacement. De werknemer had de leeftijd van 45 jaar bereikt op het ogenblik dat hij werd ontslagen en kon dus in principe aanspraak maken op outplacement voor oudere werknemers. De werknemer had ook binnen de termijn van twee maanden per fax een aanvraag tot outplacement ingediend. Aangezien zijn voormalige werkgever had nagelaten het gevraagde outplacement aan te bieden, vorderde hij een schadevergoeding wegens miskenning van zijn recht op outplacement, zoals voorzien in de cao nr. 82.

Het Arbeidshof merkte op dat de aanvraag tot outplacement werd ingediend per fax, terwijl cao nr. 82 zegt dat de aanvraag moet gebeuren per aangetekende brief of door de overhandiging van een geschrift tegen ontvangstbewijs. Het benadrukte hierbij dat een aanvraag per fax niet dezelfde garanties biedt. Volgens het Arbeidshof bevestigt een positief verzendrapport alleen dat de fax correct werd doorgestuurd, maar niet dat de fax effectief de geadresseerde heeft bereikt. Bovendien is een verzendrapport niet van die aard dat de bijzondere aandacht van de geadresseerde hierdoor wordt getrokken. Zelfs indien men zou aanvaarden dat een aanvraag geldig kan worden ingediend per fax (wat volgens het Arbeidshof niet het geval is), dan nog bevestigt het voorgelegde faxjournaal enkel de verzending van 2 pagina’s, zonder enige zekerheid te bieden over de inhoud van de tweede pagina. Volgens het Arbeidshof blijkt uit het verzendbericht niet dat de tweede pagina effectief een aanvraag tot outplacement bevatte.

Ten slotte merkte het Arbeidshof nog op dat de betrokken werknemer had nagelaten zijn voormalig werkgever vooraf in gebreke te stellen wegens het uitblijven van een voorstel tot outplacement, hoewel dit uitdrukkelijk is voorgeschreven door cao nr. 82.

Om deze redenen oordeelde het Hof dat de aanvraag tot outplacement van de werknemer niet geldig werd ingediend, zodat zijn eis tot schadevergoeding niet kon worden toegekend.images

images


 

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen