< Terug naar overzicht

Kan gerechtsdeurwaarder tegenbewijs leveren van arbeidsongeschiktheid?

Bij een ontslag om dringende reden draagt degene die een dringende reden inroept de volledige bewijslast. Als het om het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer gaat, kan de werkgever proberen het tegenbewijs te leveren door het sturen van een contro

We zoomen in op een zaak die handelt over een werknemer die aan de slag was als consultant. De werknemer ondertekende daarnaast ook een arbeidsovereenkomst met een tweede werkgever, meer bepaald een hogeschool waarbij hij als gastprofessor in dienst trad. Op 12 december 2008 meldde de werknemer zich arbeidsongeschikt voor een periode van acht dagen ten aanzien van zijn eerste werkgever. Aan de (eerste) werkgever werd een medisch attest overgemaakt, waarbij de werknemer wegens ziekte onbekwaam werd bevonden arbeid te verrichten vanaf 12 december tot en met 19 december 2008.

Op 15 december 2008 liet de werkgever echter vaststellingen doen op de hogeschool door een gerechtsdeurwaarder. Deze noteerde in zijn proces-verbaal dat de werknemer op dat moment les aan het geven was. Daarop beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst om dringende reden, overwegende dat de werknemer oneerlijk was geweest, aangezien hij in werkelijkheid wel arbeidsgeschikt bleek. De werknemer was het oneens met zijn ontslag om dringende reden en eiste een opzeggingsvergoeding.

Ernstige tekortkoming?


Het arbeidshof van Antwerpen was van mening dat de werkgever voldeed aan de geldende bewijslast met betrekking tot het bestaan van een dringende reden. Het feit dat de werknemer tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid (waarvoor hij gewaarborgd loon ontving) een winstgevende activiteit heeft uitgeoefend, maakte een ernstige tekortkoming, waardoor elke verdere professionele samenwerking tussen de partijen ‘onmiddellijk en definitief onmogelijk’ werd gemaakt.

Het arbeidshof bevestigde dat de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, die gestaafd is door een medisch attest, door de werkgever wel degelijk ook op een andere wijze kan weerlegd worden dan via een controlearts. Het arbeidshof verwijst naar de vaststellingen in het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Het voegde hier nog aan toe dat er niet kan worden aangenomen dat het uitvoeren van de vastgestelde prestaties geen gelijkwaardige inspanningen vergen als degene die normaal zouden worden geleverd wanneer de werknemer zijn activiteit van consultant bij de (eerste) werkgever zou hebben uitgeoefend. Bijgevolg wordt de beweerde arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegengesproken door de door hem uitgevoerde activiteiten in de hogeschool.

Maar hij mocht het huis verlaten…


De omstandigheid dat de werknemer volgens het medisch attest van zijn behandelende arts zijn huis mocht verlaten, doet daaraan geen afbreuk. Bovendien kon de werknemer niet bewijzen dat zijn arbeidsongeschiktheid uitsluitend gerelateerd zou zijn geweest aan zijn tewerkstelling (als consultant) bij de (eerste) werkgever. In het oorspronkelijke medisch attest verklaarde de behandelende arts van de werknemer hem arbeidsongeschikt zonder enige verdere specificatie.

De werknemer liet echter na zijn ontslag een tweede attest opmaken waaruit zou moeten blijken dat zijn arbeidsongeschiktheid onlosmakelijk verbonden was met de situatie bij de (eerste) werkgever. Dit tweede attest werd echter ongeloofwaardig geacht door het arbeidshof.

Aangezien de werknemer terecht om dringende reden werd ontslagen, verklaarde het arbeidshof de vorderingen van de werknemer ongegrond.

Arbeidshof van Antwerpen, 7 oktober 2011, AR 2010/AA/297

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen