< Terug naar overzicht

Kan een werkgever een aanbod van tewerkstelling intrekken?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand wanneer tussen partijen overeenstemming bestaat over de essentiële bestanddelen ervan. Voor een voltijdse arbeidsovereenkomst zijn – buiten de wilsovereenstemming – geen bijkomende formaliteiten vereist. Een der

Het arbeidshof van Antwerpen heeft zich gebogen over de volgende situatie: na drie sollicitatiegesprekken verstuurde de HR-manager van de onderneming een e-mail aan de sollicitant waarin hem een functie werd aangeboden in de onderneming. In de e-mail werden zelfs al verschillende loonaspecten concreet toegelicht. De e-mail werd afgesloten met de vermelding: “Indien je akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden, dan krijg ik graag je bevestiging per mail. Ik sta ondertussen ter beschikking voor verdere toelichtingen.”

De sollicitant beantwoordde nog op dezelfde dag deze e-mail, waarbij hij enkele opmerkingen en bijkomende vragen formuleerde over de loonaspecten. Vermeldingswaardig is dat uit de inhoud van zijn e-mail duidelijk bleek dat deze opmerkingen geen breekpunt voor hem vormden en dat hij uitkeek naar zijn nieuwe functie. Vervolgens vond er een gesprek plaats tussen beide partijen, waarna telefonisch werd meegedeeld aan de sollicitant dat het eerdere aanbod werd ingetrokken.

Opzeggingsvergoeding zonder één dag gewerkt te hebben


Hierop reageerde de sollicitant op een niet mis te verstane wijze met volgende e-mail: “Hierbij wil ik bevestigen dat ik de hieronder vermelde voorwaarden aanvaard en dat ik uitkijk naar de verdere samenwerking.” Deze e-mail werd als antwoord gestuurd op de initiële e-mail, waarbij het aanbod aan hem werd gedaan. Daarna werd nogmaals telefonisch bevestigd dat het aanbod niet meer gold.

De sollicitant liet het hier niet bij en stapte naar de arbeidsrechtbank, waar hij argumenteerde dat er een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen, die door de onderneming onregelmatig werd beëindigd. Er werd dan ook een opzeggingsvergoeding van drie maanden gevorderd. In eerste aanleg werd de vordering van de sollicitant gegrond verklaard, waarop de werkgever beroep aantekende.

Rekening houdend met de feitelijkheden in deze zaak, diende het arbeidshof te oordelen of er al dan niet een arbeidsovereenkomst was tot stand gekomen. Het hof verwees hiervoor naar de algemene verbintenisrechtelijke principes die vereisen dat er voor de totstandkoming van een overeenkomst een wilsovereenstemming nodig is tussen partijen over enerzijds de essentiële bestanddelen van de voorgenomen overeenkomst (de bestanddelen die onontbeerlijk zijn voor een bepaald type van overeenkomst) en anderzijds over de substantiële bestanddelen ervan (de bestanddelen waaraan de partijen een doorslaggevend belang hechten).

Loon, gezag en een bepaalde arbeid


Vervolgens lichtte het arbeidshof toe dat volgende bestanddelen essentieel zijn voor een arbeidsovereenkomst: loon, gezag en het uitvoeren van een bepaalde arbeid. Volgens het hof bestond er in casu tussen partijen overeenstemming over deze essentiële bestanddelen. Dit leidde het arbeidshof af uit de eerste e-mail die door de sollicitant verstuurd werd aan de werkgever als antwoord op het aanbod. Het feit dat hierin enkele opmerkingen werden gemaakt door de sollicitant, deed volgens het arbeidshof geen afbreuk aan de wilsovereenstemming. Zoals al vermeld, gaf de sollicitant in deze e-mail namelijk zelf aan dat het geen ‘breekpunten’ betrof.

Het gegeven dat het aanbod later nog werd ingetrokken door de werkgever, verandert niets aan het bovenstaande. De arbeidsovereenkomst was namelijk al tot stand gekomen. Bijgevolg bevestigde het hof dat de sollicitant recht had op een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden loon.

Het is bijgevolg aangewezen om omzichtig om te springen met het formuleren van een concreet aanbod aan een sollicitant. Hoewel een dergelijk aanbod op het eerste gezicht onschuldig lijkt, is het voor de werkgever geenszins evident om dit naderhand zonder meer in te trekken.

Arbeidshof van Antwerpen, 21 maart 2011, AR 2010/AA/25

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen