< Terug naar overzicht

Is een ontslag wegens ziekte discriminatoir?

Op 11 juli 2006 antwoordde het Europees Hof van Justitie op twee prejudiciele vragen over de interpretatie die moet gegeven worden aan de Europese Richtlijn 2000/78/CE tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. De

De werkneemster kon zich absoluut niet verzoenen met haar ontslag en stelde een vordering in tegen haar werkgever. Zij beweerde dat haar ontslag discriminatoir is omdat zij werd ontslagen omwille van haar ziekte. De redenering van de werkneemster komt erop neer dat haar langdurige ziekte zou vallen onder het begrip ‘handicap’, in de zin van de Europese Richtlijn 2000/78/CE tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Deze richtlijn verbiedt immers discriminatie van gehandicapten. De Spaanse rechter die zich moest uitspreken, vroeg aan het Europees Hof van Justitie of de ingeroepen richtlijn in deze zaak van toepassing is.

Het Europees Hof merkte eerst op dat de richtlijn 2000/78/CE tot doel heeft “een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden”.

Voorts oordeelde het Hof dat een persoon die uitsluitend wegens ziekte door zijn werkgever is ontslagen, niet valt binnen het algemeen kader van deze richtlijn. Een ziekte kan volgens het Hof eventueel uitmonden in een handicap, maar is als dusdanig geen handicap in de zin van de richtlijn. Het Hof van Justitie benadrukte daarenboven dat ziekte niet mag worden toegevoegd aan de lijst met discriminatiegronden zoals vermeld in de Europese Richtlijn.

Men kan zich vragen stellen over de draagwijdte van dit arrest in het Belgisch recht.

De ruimere Belgische antidiscriminatiewet van 25 maart 2003 verbood elke discriminatie op grond van ‘gezondheid’. Sinds de gedeeltelijke vernietiging ervan door het Arbitragehof, blijft het toepassingsgebied uitgestrekt tot elke vorm van discriminatie. In afwachting van een verbeterde versie van de antidiscriminatiewet moet deze wet evenwel geïnterpreteerd worden volgens de Europese richtlijn die zij omzet. In die context kan het arrest van het Hof van Justitie omtrent de interpretatie van de richtlijn toch interessant zijn voor de hangende procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken.


images

images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen