< Terug naar overzicht

Is bijhouden van privédocumenten op de werkplek voldoende voor ontslag om dringende reden?

Opdat een werkgever kan overgaan tot ontslag om dringende reden, dient de werknemer zich schuldig gemaakt te hebben aan een ernstige tekortkoming die iedere verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het arbeidshof van Antwerpen (afdeling Hasselt) moest oordelen of het bijhouden van privédocumenten op de werkplek ook zo’n ernstige tekortkoming is.

In een arrest van 23 februari 2016 diende het arbeidshof van Antwerpen (afdeling Hasselt) te beoordelen of het ontslag om dringende reden van een boekhouder-informaticus gerechtvaardigd was. De betrokken werknemer had zich volgens de werkgever schuldig gemaakt aan het zich gedurende zijn arbeidstijd bezighouden met private aangelegenheden en aangelegenheden die verband hielden met zijn persoonlijke nevenactiviteiten. De werkgever had immers bij toeval ontdekt dat de werknemer op zijn werkplek diverse bundels en een zestal kaften met documenten bijhield die geen verband hielden met de functie die de werknemer binnen de onderneming van zijn werkgever waarnam.

Daarnaast had de werkgever in navolging van deze ontdekking ook een doorlichting van de bedrijfscomputer van de betrokken werknemer laten verrichten. Hoewel uit de resultaten van die doorlichting heel duidelijk bleek dat de werknemer zich effectief tijdens zijn arbeidstijd bezighield met zaken die geenszins verband hielden met zijn functie binnen de onderneming van zijn werkgever, werden deze feiten wegens het niet kunnen aantonen van het respect voor de drie-werkdagenregel, niet weerhouden door het arbeidshof.

Geldt er een duidelijk verbod op het bijhouden van privédocumenten?

Het ontslag om dringende reden, doorgevoerd om het bijhouden van papieren privédocumenten, werd wel als tijdig weerhouden door het arbeidshof. Hoewel de tijdigheid met betrekking tot deze laatste feiten werd aanvaard, oordeelde het arbeidshof dat het niet is omdat een werknemer – om de redenen die hem eigen zijn – allerlei privédocumenten bijhoudt op kantoor bij de werkgever, dat daarmee ook het bewijs geleverd zou zijn dat de werknemer allerlei privé-activiteiten heeft uitgevoerd tijdens zijn gebruikelijke arbeidstijd.

Volgens het arbeidshof is het best mogelijk en denkbaar dat de eventuele tijd waarmee dit bijhouden van deze documenten gepaard ging, plaatsvond vóór of na de gebruikelijke arbeidsuren of tijdens de middagpauzes. Verder stelde het arbeidshof eveneens dat de werkgever het bewijs niet leverde van het feit dat er binnen de onderneming een ‘absoluut’ verbod gold inzake het bewaren van privédocumenten op het kantoor van de werkgever.

Kunt u alles voldoende bewijzen en bent u zeker dat het niet mag?

Dit arrest toont enerzijds aan hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat u als werkgever bij een ontslag om dringende reden ertoe in staat bent om met betrekking tot alle cruciale feiten, aangehaald in het aangetekend schrijven waarin het ontslag om dringende reden werd gemotiveerd, te kunnen aantonen dat de drie-werkdagenregel werd gerespecteerd. Anderzijds bevestigt dit arrest dat u als werkgever geen ontslag om dringende reden kan stoelen op feiten die inhoudelijk niet voldoende bewezen kunnen worden en gemakkelijk kunnen worden weerlegd of in twijfel getrokken door de werknemer.

Tot slot leert dit arrest ons ook dat u als werkgever geen overhaaste of ondoordachte beslissingen mag nemen indien u in het kantoor van één van uw werknemers een aanzienlijk aantal privédocumenten terugvindt. A contrario kan uit het arrest wel afgeleid worden dat wanneer u als werkgever kan aantonen dat een werknemer zich met privéactiviteiten bezighoudt tijdens de arbeidstijd, dit in bepaalde gevallen en omstandigheden een ontslag om dringende reden kan rechtvaardigen. Uiteraard zal steeds een beoordeling in concreto aangewezen zijn, rekening houdend met alle omstandigheden.

Arbeidshof van Antwerpen (afdeling Hasselt), 23 februari 2016, AR 2014/AH/323

Auteur: Valerie Mastelinck (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen