< Terug naar overzicht

Internationaal werk: diverse regelingen voor sociale zekerheid bij internationale detachering

Voor de regeling van de sociale zekerheid bij internationale detacheringen heeft Belgiƫ een bilaterale overeenkomst gesloten met een aantal landen. Voor de andere landen gelden de algemene regels. Een overzicht.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden detacheringen van werknemers en zelfstandigen op het vlak van de sociale zekerheid geregeld door de Verordening 883/2004. De EER bestaat uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

De toepassing van deze regels zijn geharmoniseerd en algemeen gekend. De detacheringsregels bepalen dat werknemers onder bepaalde voorwaarden onderworpen kunnen blijven aan de sociale zekerheid van de staat waar zij werken (‘zendstaat’) wanneer zij in een andere staat (‘ontvangststaat’) gaan werken. De duur van detacheringen binnen de lidstaten van de EER en Zwitserland bedraagt 24 maanden, maar wordt doorgaans verlengd tot 5 jaar.

Voor detacheringen naar bepaalde landen buiten de EER en Zwitserland zijn gelijkaardige regels van toepassing als deze die werden vastgelegd op Europees niveau. Het zijn regels die terug te vinden zijn in de bilaterale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid die België met een aantal landen heeft gesloten.

Welke landen én welke prestaties?

De algemene regels zijn gelijklopend met deze van toepassing binnen de EER en Zwitserland. Deze regels zijn geïnspireerd op de geharmoniseerde regels op Europees niveau, maar toch heeft elk verdrag zijn bijzonderheden. Zo zijn er in sommige verdragen nationaliteitsvoorwaarden en de meeste verdragen bevatten geen bepalingen in verband met een gelijktijdige tewerkstelling in beide landen.

Het is dan ook onontbeerlijk om voor elk land steeds het verdrag ter hand te nemen. Er moet ook keer op keer worden nagegaan welke prestaties door de overeenkomst worden gedekt. Voor prestaties die niet worden gedekt door het verdrag, kan het aangewezen zijn extra verzekeringen af te sluiten voor de gedetacheerde werknemer.

Toepassingsproblemen?

In tegenstelling tot Verordeningen op Europees vlak, is er voor de interpretatie en eventuele toepassingsproblemen van de bilaterale verdragen geen overkoepelde instantie die zich daarover kan uitspreken (zoals in de EER het Europees Hof van Justitie). De betrokken landen bepalen zelf welke draagwijdte er aan sommige bepalingen moet worden gegeven. In de praktijk stellen we wel vast dat, bijvoorbeeld, de Belgische RSZ zich in grote mate laat leiden door de principes die van toepassing zijn binnen de EER en Zwitserland (bijvoorbeeld met betrekking tot de interpretatie van bepaalde begrippen).

Detacheringsbewijs

Het detacheringsbewijs/certificate of coverage, dat aantoont dat de werknemer voor zijn/haar tijdelijke opdracht in het buitenland aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen kan blijven, kan eenvoudig worden aangevraagd bij de Belgische RSZ via de online-applicatie www.gotot.be (identieke aanvraagprocedure als het ‘Europees’ A1-formulier).

Overzicht bilaterale verdragen

Hierna volgt een overzicht van de landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft gesloten betreffende de sociale zekerheid, alsook met de maximumduur van detacheringen en de mogelijke verleningen, die in uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden toegestaan. Dergelijke verleningen zijn slechts mogelijk na overleg tussen de sociale-zekerheidsinstellingen van België en de andere staat. Ze zijn in principe ook alleen mogelijk in het belang van de werknemer.

Niet-EER landen binnen Europa

Bosnië-Herzegovina

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Algerije

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Kosovo

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

VJR Macedonië

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Montenegro

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

San Marino

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Servië

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Turkije

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Amerika

Canada (zie ook Quebec)

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Chili

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Quebec

(zie ook Canada)

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Uruguay

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Verenigde Staten

5 jaar (verlenging is mogelijk in uitzonderlijke gevallen).

Afrika

Democratische Republiek Congo

Dit verdrag is alleen van toepassing op personen die als zeeman tewerkgesteld zijn of tewerkgesteld zijn geweest aan boord of in dienst van een koopvaardijschip dat in België en/of in Congo is ingeschreven en dat onder de vlag van dat land vaart.

Marokko

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Tunesië

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Azië

Filippijnen

24 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

India

60 maanden (verlenging is mogelijk in uitzonderlijke gevallen).

Israël

12 maanden + 12 maanden (de sociale-zekerheidsinstellingen aanvaarden in principe een bijkomende verlening met 3 jaar).

Japan

5 jaar (verlenging is mogelijk in uitzonderlijke gevallen).

Zuid-Korea

60 maanden (verlenging is mogelijk in uitzonderlijke gevallen).

Oceanië

Australië

5 jaar (verlenging is mogelijk in uitzonderlijke gevallen).

Auteurs: Sophie Maes en Dries Faingnaert (advocaten Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen