< Terug naar overzicht

In welk land moet werkgever sociale zekerheid betalen?

In welk land moet een werkgever sociale zekerheid betalen voor een werknemer die in meerdere EER-lidstaten (*) en/of Zwitserland werkt?

Bij detachering kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden vanuit een andere EER- lidstaat (*) of Zwitserland naar België worden gedetacheerd met behoud van hun buitenlandse sociale zekerheid. De detachering is een uitzondering op de algemene regel in de Verordening 883/2004 volgens dewelke een werknemer onderworpen is aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar hij/zij werkt. Een andere uitzondering op deze algemene regel is de gelijktijdige tewerkstelling in verscheidene EER-lidstaten en/of Zwitserland.

Ook dan blijft de werknemer slechts in één lidstaat aan de sociale zekerheid op zijn ganse inkomen onderworpen. Anders dan wat op fiscaal vlak vaak het geval is, geldt er qua sociale zekerheid geen ‘split’ en zal de werknemer in de andere lidstaten en/of Zwitserland waar hij werkt, vrijgesteld zijn van sociale-zekerheidsbijdragen. Het spreekt voor zich dat een en ander een belangrijke impact kan hebben op de kosten, omdat er grote verschillen zijn in de sociale-zekerheidsbijdragen en de sociale-zekerheidsprestaties in de diverse EER-lidstaten en Zwitserland.

Het 5 procentprincipe

Maar in welk land moet de werkgever sociale zekerheid betalen voor een werknemer die in meerdere EER-lidstaten en/of Zwitserland werkt? Een overzicht van de toepasselijke regels waarbij we ervan uitgaan dat het een nieuwe situatie (2017) betreft en de werknemer de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat en in de EU woont (bijvoorbeeld een Belgische handelsvertegenwoordiger die net over de grens in Nederland woont en verantwoordelijk is voor Duitsland, Frankrijk en Luxemburg).

Let op, er zal maar sprake zijn van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten wanneer de werknemer ten minste 5 procent van zijn totale arbeidstijd of totale loon in een andere lidstaat werkt. Zo niet is er geen sprake van een gelijktijdige tewerkstelling en geldt het werkstaatprincipe, waarbij er geen rekening wordt gehouden met marginale activiteiten (dat betekent minder dan 5 procent van de totale arbeidstijd of het totale loon).

Voor hoeveel werkgevers?

Voorts moet er een onderscheid worden gemaakt naargelang de werknemer voor één werkgever (of meerdere werkgevers die in dezelfde lidstaat zijn gevestigd) werkt, dan wel voor twee of meerdere werkgevers die in verschillende lidstaten zijn gevestigd:

■ De werknemer werkt in meerdere lidstaten voor één werkgever (of voor meerdere werkgevers die in dezelfde lidstaat zijn gevestigd).

In dit geval is de werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid:

> Van de woonstaat indien de werknemer er een substantieel deel werkt. Met een substantieel deel van zijn activiteiten wordt minstens 25 procent van zijn werktijd en/of bezoldiging bedoeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte situatie van de komende 12 maanden.

> Van de lidstaat waar de werkgever zijn zetel of vestigingsplaats heeft, indien de werknemer geen substantieel deel (dat betekent geen 25 procent van zijn werktijd en/of bezoldiging) in zijn woonstaat werkt.

■ De werknemer werkt voor twee (of meerdere) werkgevers die in een verschillende lidstaat zijn gevestigd. In dit geval is de werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van de woonstaat indien hij er een substantieel deel (minstens 25 procent van zijn werktijd en/of bezoldiging) werkt. Is dit niet het geval, dan zal hij onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van:

> De lidstaat van de werkgever(s) die niet gevestigd is/zijn in de woonstaat, indien de werkgevers in twee lidstaten zijn gevestigd waarvan één de woonstaat.

> De woonstaat indien beide (minstens twee) werkgevers niet gevestigd zijn in de woonstaat.

Vervolgens moet een A1-formulier bij de bevoegde autoriteiten in de woonstaat van de werknemer worden aangevraagd. Net zoals bij detachering, moet de werknemer het A1-formulier te allen tijde bij zich hebben om in geval van controle te kunnen aantonen waar hij aan de sociale zekerheid is onderworpen.

Indien de werknemer niet aan de Belgische sociale zekerheid is onderworpen, maar wel in België arbeidsprestaties verricht, zal er tevens moeten worden nagegaan of er een Limosa-melding moet gebeuren.

(*) EER staat voor de Europese Economische Ruimte. Daartoe behoren alle 28 lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Auteur: Sophie Maes (Claeys & Engels)

 


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen