< Terug naar overzicht

In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beƫindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Na ontvangst van de aangetekende opzeggingsbrief op zaterdag 31 oktober 2015, voerde de werkneemster haar functie nog uit tot 9 november 2015. Op 10 november 2015 stuurde zij een aangetekende brief naar haar werkgever, waarin zij de relatieve nietigheid van de opzeggingsbrief vaststelde. Zij stelde dat de arbeidsovereenkomst dan ook onmiddellijk beƫindigd was door haar werkgever en vorderde een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met het loon gedurende de wettelijke opzeggingstermijn, te verminderen met de enkele reeds gepresteerde dagen.

De werkgever meende daarentegen dat werkneemster de relatieve nietigheid gedekt had door enkele dagen verder te blijven werken, zonder enige opmerking in dit verband. Het Arbeidshof van Antwerpen (afdeling Antwerpen) moest zich uitspreken over deze zaak.

Redelijke bedenktijd

Het Hof meende dat de ontslagen werknemer een redelijke bedenktijd heeft om zich op de relatief nietige opzegging te beroepen. Deze redelijke bedenktijd moet in concreto worden beoordeeld. Het enkele feit dat de werkneemster nog prestaties heeft verricht van maandag 2 november tot dinsdag 9 november 2015 is volgens het Hof niet van aard dat daaruit haar impliciete instemming met de betekende opzegging kan afgeleid worden.
Het Hof vervolgde dat het perfect normaal is dat een werknemer die geconfronteerd wordt met een opzegging eerst het advies inwint van een specialist om de juiste juridische draagwijdte van die opzegging te kunnen inschatten, vooraleer een standpunt in te nemen. De betrokkene had inderdaad, na de kennisname van de opzegging, haar vakbond geraadpleegd over de gevolgen van de brief die zij had ontvangen.

Een tijdspanne van negen dagen, waarvan zes werkdagen, om juridisch advies in te winnen hierover kan volgens het Hof niet als onredelijk worden beschouwd.

De werkgever werd bijgevolg, net zoals in eerste aanleg, veroordeeld tot betaling van het saldo van de opzeggingsvergoeding.

Arbeidshof Antwerpen (afd. Antwerpen), 19 oktober 2018, 2017/AA/583
Roxane Reyda, advocaat-medewerker Claeys & Engels

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen