< Terug naar overzicht

Formule-Claeys: niet bindend, wel belangrijke leidraad voor bepalen opzegtermijn

Een recent arrest van het arbeidshof in Bergen illustreert dat de formule-Claeys nog steeds een goed richtsnoer is voor de werkgever die overweegt om een (hogere) bediende te ontslaan. Het arbeidshof merkt ook op dat de formule zorgt voor meer rechtszeker

Het ontslag van een ‘lagere bediende’ – met een bruto jaarloon van minder dan 30.327 euro (bedrag in 2010) – leidt zelden tot discussies. De wet bepaalt immers uitdrukkelijk welke opzeggingstermijn er in acht genomen moet worden. Een ‘hogere bediende’ (hoger bruto jaarloon) ontslaan is een ander paar mouwen, aangezien de wet enkel bepaalt dat de werkgever en werknemer tot een akkoord moeten komen over de duur van de opzeggingstermijn (met dien verstande dat minstens de wettelijke opzegtermijn voor de ‘lagere bedienden’ moet worden gerespecteerd) of dat de rechter de passende opzeggingstermijn zal bepalen.
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er regelmatig geschillen aanhangig worden gemaakt voor de arbeidsrechtbank omtrent de opzeggingstermijn/opzeggingsvergoeding voor een ‘hogere bediende’. In een recent arrest van het arbeidshof te Bergen gunt het Hof ons een blik achter de schermen, waarbij het belang van de formule-Claeys voor de praktijk in de verf wordt gezet.

‘Passende opzeggingstermijn’


Bij het bepalen van de ‘passende opzeggingstermijn’ houdt de rechter rekening met de anciënniteit van de werknemer en met de tijd die de werknemer nodig heeft om een vergelijkbare betrekking te vinden (wat wordt beoordeeld in functie van de leeftijd, de functie en het loon). Rekening houdend met de concrete elementen van de zaak, oordeelt de rechter, geval per geval.
De formule-Claeys vormt een praktisch hulpmiddel bij het bepalen van een ‘passende opzeggingstermijn’ bij het ontslag van een hogere bediende. Deze formule werd ontwikkeld om meer zekerheid te bieden aan werkgevers die een opzeggingstermijn willen betekenen – wat immers vereist, op straffe van nietigheid, dat men de opzeggingstermijn vermeldt in de opzeggingsbrief.
Rekening houdend met de anciënniteit, het loon en de leeftijd van de werknemer geeft de formule-Claeys weer welke opzeggingstermijn er gemiddeld wordt toegekend door de arbeidshoven en -rechtbanken. Hoewel de rechter niet gebonden is door deze formule, wordt ze ook door de rechtbanken zelf gehanteerd als referentie voor het bepalen van de opzeggingstermijn. Dit werd recent nog eens bevestigd in een arrest van het arbeidshof te Bergen.

‘Concrete omstandigheden’


Het arbeidshof te Bergen herhaalt het principe dat de opzeggingstermijn individueel moet worden beoordeeld, rekening houdend met de concrete omstandigheden. Niettemin past het arbeidshof expliciet de formule-Claeys toe om de ‘passende opzeggingstermijn’ te bepalen, omdat het Hof van mening is dat de formule zorgt voor een harmonisering van de rechtspraak.
Het arbeidshof bevestigde overigens uitdrukkelijk het principe dat er voor het bepalen van de ‘passende opzeggingstermijn’ alleen rekening moet worden gehouden met de theoretische mogelijkheden om (al dan niet snel) ander passend werk vinden. Het arbeidshof weigerde rekening te houden met het feit dat de werknemer niet is ingegaan op het aanbod van zijn werkgever om zijn betrekking opnieuw uit te oefenen. Ook het feit dat de werknemer een betrekking heeft gevonden in dezelfde sector werd niet in aanmerking genomen.

Arbeidshof Bergen, 3 maart 2009, onuitg., A.R. 20/823

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen