< Terug naar overzicht

Duidelijkheid over ‘korte bescherming’ niet-verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde

Er bestaat al jaren onduidelijkheid over de verkorte beschermingsperiode (twee jaar) van een niet-verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde, meer bepaald over de vraag of deze verkorte bescherming enkel van toepassing is wanneer er sprake is van twee

De zaak handelt over een werknemer die zich kandidaat had gesteld bij de sociale verkiezingen van 1979 voor een mandaat als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en in het preventiecomité, maar niet werd verkozen. Pas bij de sociale verkiezingen in 2000 heeft de werknemer zich nog eens kandidaat gesteld, maar ook dan werd hij niet verkozen.

Op 3 juli 2002 besliste de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer te beëindigen. De werknemer beweerde dat hij op het ogenblik van de beëindiging nog beschermd was tegen ontslag, als niet-verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde. Op 10 juli 2002 verstuurde de werknemer een aangetekende brief naar de werkgever waarin hij eiste dat hij zou worden heropgenomen in de onderneming. Omdat de werkgever weigerde in te gaan op deze eis, vorderde de werknemer een beschermingsvergoeding conform de bepalingen van de wet van 19 maart 1991.

Die wet stelt dat een kandidaat personeelsafgevaardigde dezelfde ontslagbescherming geniet als de verkozen personeelsafgevaardigde wanneer het zijn ‘eerste kandidatuur’ betreft. Bij een eerste niet-verkiezing wordt de kandidaat dus beschermd voor vier jaar. De wet zegt verder dat de beschermingsperiode van kandidaten wordt herleid tot twee jaar “…zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen”.

De ontslagen werknemer beweerde dat de verkorte beschermingsperiode van twee jaar slechts van toepassing is bij twee opeenvolgende succesloze verkiezingen. Aangezien er in zijn geval twee verkiezingen tussen zaten waarbij de werknemer zich geen kandidaat had gesteld, meende hij te kunnen genieten van de ‘normale’ beschermingsperiode van vier jaar. De werkgever stelde daarentegen dat de werknemer slechts beschermd was gedurende twee jaar.

Het gaat hier over een probleem van wetsinterpretatie. De wet van 19 maart 1991 regelde immers slechts twee concrete situaties uitdrukkelijk. Vooreerst is er de situatie waarin een kandidaat personeelsafgevaardigde voor de eerste maal kandidaat is: in dat geval is de kandidaat beschermd voor een periode van vier jaar. Ten tweede is er de situatie van de kandidaat personeelsafgevaardigde die bij twee opeenvolgende verkiezingen kandidaat was en die telkens niet werd verkozen: in dat geval is de kandidaat slechts beschermd voor een periode van twee jaar.

Omdat de wet zelf geen duidelijke regeling bevat voor de concrete situatie waarin de ontslagen werknemer zich bevond, was de rechter gehouden de wettelijke bepalingen te interpreteren. Het Arbeidshof van Antwerpen verwees bij deze interpretatie o.m. naar de oude wetteksten (vóór de wet van 19 maart 1991), alsook naar de parlementaire voorbereidingen. Verder merkte het Arbeidshof op dat men, voor een correcte interpretatie, het artikel van 19 maart 1991 in zijn geheel moet lezen. Op die manier komt men tot de conclusie dat een kandidaat personeelsafgevaardigde vanaf de tweede vruchteloze kandidatuur slechts kan genieten van de verkorte beschermingstermijn van twee jaar. De ‘normale’ beschermingsperiode (vier jaar) geldt immers alleen wanneer het gaat om de eerste (vruchteloze) kandidatuur; in alle andere gevallen is er slechts sprake van een verkorte bescherming voor twee jaar. Het feit dat de vruchteloze kandidaturen van de werknemer niet werden ingediend bij opeenvolgende verkiezingen, werd door het Arbeidshof dus niet aanvaard om de beschermingsperiode van vier jaar van toepassing te verklaren.


De werknemer trachtte nog zijn heil te zoeken voor het Hof van Cassatie, doch tevergeefs.  Ook het Hof van Cassatie oordeelde dat de werknemer slechts gedurende twee jaar beschermd was tegen ontslag en dit niettegenstaande het feit dat de vruchteloze kandidaturen van de werknemer niet kaderden in opeenvolgende verkiezingen.

images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen