< Terug naar overzicht

Deelname aan incentive-reizen: onderworpen aan RSZ?

Sommige ondernemingen organiseren ‘incentive-reizen’ waaraan niet alleen werknemers kunnen deelnemen, maar eventueel ook hun partners. Een dergelijke reis houdt onmiskenbaar een ‘voordeel’ in voor de deelnemers, wat meteen de vraag doet rijzen naa

De case waarover het arbeidshof zich moest uitspreken: een werkgever had incentive-reizen georganiseerd, waaraan zowel zelfstandige contractanten (makelaars) met hun partner konden deelnemen, als directieleden en commerciële werknemers, al dan niet vergezeld van hun partner. De RSZ was van oordeel dat er in dit geval duidelijk sprake was van een ‘voordeel’ dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen, zodat dit diende te worden aangegeven bij de RSZ.

De RSZ verwees niet alleen naar het ‘voordeel’ in hoofde van de deelnemende werknemers, maar ook in hoofde van de partner (die geen werknemer is). De RSZ argumenteerde dat het voordeel van de partner in werkelijkheid ‘eigen is aan beide partners’ en uitsluitend tot stand werd gebracht dankzij en krachtens de dienstbetrekking van de werknemer.

De werkgever weigerde om de beweerde ‘voordelen in natura’ aan te geven bij de RSZ. De RSZ ging daarop over tot het opstellen van wijzigende berichten, waarbij de beweerde achterstallige bijdragen werden ingevorderd. De werkgever bleef bij zijn standpunt, maar betaalde de ingevorderde bedragen, onder voorbehoud van alle rechten.

‘Niet vrij om over het voordeel te beschikken’


De betwisting leidde uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure, die door een arrest van 14 september 2012 werd beslecht door het arbeidshof van Antwerpen. Het arbeidshof onderzocht eerst het voordeel van de incentive-reizen in hoofde van de betrokken werknemers. De conclusie: er is weliswaar sprake van een ‘voordeel’ in hoofde van de werknemers, maar dat kan niet worden aanzien als ‘loon’ in de zin van de RSZ-Wet, omdat de betrokken werknemers niet vrij waren om over dit voordeel naar eigen goeddunken te beschikken.

Uit het dossier bleek dat de werknemers tijdens deze incentive-reizen commercieel bezig dienden te zijn door ter beschikking te staan van de andere deelnemers (zelfstandige contractanten) om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en de commerciële contacten te bevorderen.

Ook over het voordeel in hoofde van de partners van de werknemers kwam het arbeidshof tot de conclusie dat er geen sprake is van ‘loon’ in de zin van de RSZ-Wet. De incentive-reis is immers een voordeel dat rechtstreeks ten goede komt aan de partners, aangezien zij de reis persoonlijk meemaken. Het gaat dus niet om een voordeel dat wordt verstrekt aan de werknemers. Aangezien het voordeel in hoofde van de deelnemende partners buiten enige arbeidsrelatie valt, is het volgens het arbeidshof niet onderworpen aan RSZ-bijdragen. De vordering van de werkgever tot terugbetaling van de (betwiste) RSZ-bijdragen werd dan ook integraal gegrond verklaard.

'Geen plezierreis'


Dit arrest is uiteraard een belangrijke opsteker voor werkgevers die af en toe incentive-reizen organiseren. Niettemin mag men er niet van uitgaan dat sowieso alle incentive-reizen vrij zullen zijn van RSZ-bijdragen. In casu werd het voordeel in hoofde van de deelnemende werknemers niet aanzien als ‘loon’ dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen, omdat er daadwerkelijk bepaalde prestaties werden verwacht van de betrokken werknemers, die dus niet vrij waren om over het genoten ‘voordeel’ vrij te beschikken. De reisdagen werden overigens ook als arbeidsdagen vergoed.

Het valt af te wachten of dit oordeel navolging zal krijgen door de andere arbeidsrechtbanken en arbeidshoven. Bovendien zal deze redenering niet kunnen worden gevolgd indien het gaat om een zuivere plezierreis, waarbij de werknemer wel vrij is om te doen en te laten wat hij/zij wil. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Arbeidshof van Antwerpen, afd. Antwerpen, 14 september 2012 (A.R. 2011/AA/309)

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen