< Terug naar overzicht

Bestaan van arbeidsovereenkomst vereist geen regelmatige prestaties

De Arbeidsovereenkomstenwet definieert het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ als de overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt, tegen loon en onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handenarbeid (als arbeider) dan wel hoofdarbeid (als bediende)

Tot die conclusie kwam het Hof van Cassatie in een arrest van 19 mei 2008. Het Hof moest zich uitspreken over een cassatieberoep, gericht tegen een arrest van het Arbeidshof van Antwerpen. De zaak ging over een betwisting tussen een werkgever en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Zes ‘aardappelontpitters’ hadden op zelfstandige basis prestaties verricht. Ze hadden elk een beperkt aantal prestaties geleverd, gespreid over enkele maanden, waarvoor zij een factuur hadden opgesteld. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid was van oordeel dat er sprake was van schijnzelfstandigheid en vorderde achterstallige socialezekerheidsbijdragen.

De werkgever betwistte deze vordering door te argumenteren dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst impliceert dat er sprake is van arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit betekent, volgens de werkgever, dat het moet gaan om prestaties met een zekere regelmaat. Het Arbeidshof van Antwerpen volgde de redenering van de werkgever. Het benadrukte dat de geleverde prestaties te onbeduidend waren en niet de nodige regelmaat vertoonden om als arbeid in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet te worden aanzien. Het Arbeidshof voegde daaraan toe dat de prestaties zo gering waren dat het niet zinvol was socialezekerheidsbijdragen te innen, gezien deze bijdragen geen merkbare rechten in het kader van de sociale zekerheid konden doen ontstaan voor degene voor wie de bijdragen zouden worden betaald.

Het Hof van Cassatie toetste het arrest van het Arbeidshof aan de geldende wettelijke bepalingen. Cassatie verwees naar de definitie van het begrip ‘arbeidsovereenkomst’, zoals geformuleerd in de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze definitie impliceert het verrichten van arbeid, tegen loon en onder het gezag van de werkgever. Door de arbeid van de aardappelontpitters uit het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomst te sluiten omwille van het feit dat het zou gaan om ‘onbeduidende prestaties’ schond het Arbeidshof de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet. Het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen werd dan ook vernietigd.


src="http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg" alt="images" border="0" width="150" height="27" />

images


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen