< Terug naar overzicht

Beschermd tegen ontslag ondanks afstand van mandaat?

Wat gebeurt met de ontslagbescherming van een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk die zelf afstand heeft gedaan van zijn mandaat? Tot voor kort bestond er onduidelijkheid over deze vra

Personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk kunnen in principe slechts worden ontslagen wegens een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aanvaard of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.

De wetgeving verwijst naar specifieke situaties waarin het mandaat van een personeelsafgevaardigde voortijdig een einde neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verandering van personeelscategorie of wanneer de werknemer geen lid meer is van de vakbond die hem heeft voorgedragen, alsook wanneer de personeelsafgevaardigde afstand doet van zijn mandaat.

Er bestaat in de rechtsleer en in de rechtspraak echter al lang discussie over de vraag of een beschermde werknemer die zijn mandaat verliest al dan niet beschermd blijft tegen ontslag. In een arrest van 2002 had het Arbitragehof deze vraag reeds bevestigend beantwoord voor de situatie waarin de personeelsafgevaardigde niet langer deel uitmaakte van de vakbond waarvoor hij verkozen werd. Het Arbitragehof oordeelde dat, in dit geval, de personeelsafgevaardigde toch beschermd blijft ingevolge zijn hoedanigheid van (weliswaar verkozen) kandidaat-personeelsafgevaardigde.

In de rechtsleer en de rechtspraak werd echter geargumenteerd dat deze stelling van het Arbitragehof niet kon worden doorgetrokken naar andere situaties. Een personeelsafgevaardigde die ontslag neemt uit zijn mandaat, kan de gevolgen daarvan inschatten en heeft dus geen nood aan een voortgezette bescherming, zo luidde de redenering.

Het Arbitragehof verwierp dit argument uitdrukkelijk in een recent arrest van 8 november 2006. Een personeelsafgevaardigde die zijn mandaat neerlegt, blijft ook daarna nog beschermd tegen ontslag. De reden waarom het mandaat verdwijnt, is volgens het Arbitragehof van geen belang. In alle gevallen blijft de voormalige werknemersvertegenwoordiger beschermd als kandidaat. Deze interpretatie is volgens het Arbitragehof de enige die in overeenstemming is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Deze uitspraak heeft belangrijke praktische gevolgen. Het wordt moeilijker om nog een afscheidsregeling uit te werken met een beschermde werknemer, bijvoorbeeld met het oog op brugpensioen. Ingevolge het arrest staat immers vast dat een beschermde werknemer weliswaar afstand kan doen van zijn mandaat, doch niet van zijn ontslagbescherming als dusdanig.


images
images

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen