< Terug naar overzicht

Afstand van recht slaat niet op toekomstige rechten of vorderingen

Het gebeurt wel eens meer dat een geschil wordt geregeld door de ondertekening van een dadingsovereenkomst waarin de partijen de tussen hen gemaakte afspraken bevestigen en wederzijds afstand doen van alle overige vorderingen en/of rechten die zij tegenov

De arbeidsrechtbank van Kortrijk diende zich uit te spreken over een vordering van een onderneming tegen een ex-werknemer, die in dienst is getreden bij een concurrerende onderneming en zich, althans volgens de ex-werkgever, schuldig zou hebben gemaakt aan ‘oneerlijke concurrentie’.

De bediende had ongeveer twee jaar gewerkt voor de ex-werkgever, waarna hij zelf zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd. Kort na de betekening van de opzeggingstermijn vond een gesprek plaats, waarbij de ex-werkgever en de bediende tot een akkoord kwamen: de arbeidsovereenkomst werd in gemeenschappelijk akkoord vervroegd beëindigd, waarna ook een opsomming werd gegeven van de nog verschuldigde vergoedingen. Verder werd in de overeenkomst bepaald: “(…) Partijen zien uitdrukkelijk af van alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan of reeds ontstaan zijn wegens of naar aanleiding van arbeidsverhoudingen die tussen hen bestonden.”

Op de tweede werkdag bij zijn nieuwe werkgever, heeft de bediende echter een uitgebreide e-mail verstuurd naar de volledige klanten- en prospectenlijst van zijn voormalige werkgever, waarin hij tevens een aanbod formuleerde namens zijn nieuwe werkgever. Toen de ex-werkgever deze feiten vernam, startte hij prompt een procedure in kort geding, alsook een procedure (ten gronde) voor de arbeidsrechtbank te Kortrijk. In het kader van deze procedure vorderde de ex-werkgever een fikse schadevergoeding wegens ‘oneerlijke concurrentie’.

Geen betrekking op eventuele toekomstige rechten


De bediende verweerde zich (onder meer) door erop te wijzen dat zijn ex-werkgever in de ondertekende dadingsovereenkomst uitdrukkelijk afstand had gedaan van alle eventuele vorderingen en/of rechten, zodat de ingestelde vordering diende te worden afgewezen.
De arbeidsrechtbank te Kortrijk gaf de werknemer echter ongelijk, overwegende dat een afstand van recht of een rechtsvordering geen betrekking kan hebben op eventuele toekomstige rechten. De arbeidsrechtbank preciseerde: “De afstand van recht of een rechtsvordering is een bijzondere door de rechtspraak aanvaarde manier van uitdoven van een verbintenis, die vooreerst vereist dat het achterliggend recht reeds bestaat of minstens bepaald of bepaalbaar is. Zonder een duidelijk recht kan uiteraard geen duidelijke afstand van recht worden gedaan.”

‘Oneerlijke concurrentie’


Om deze redenen oordeelde de arbeidsrechtbank dat de afstandsclausule in de dadingsovereenkomst geen rechtsgevolgen heeft voor wat betreft de vordering van de ex-werkgever met betrekking tot daden van ‘oneerlijke concurrentie’ waaraan de werknemer zich schuldig zou hebben gemaakt ná de ondertekening van de dadingsovereenkomst.
De arbeidsrechtbank onderzocht vervolgens de gegrondheid van de vordering van de ex-werkgever en kwam tot de conclusie dat de werknemer, hoewel hij niet gebonden was door een concurrentiebeding, zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ‘oneerlijke concurrentie’, wat in ieder geval verboden is (dus ook zonder concurrentiebeding).
Er werd vervolgens een deskundige aangesteld om de geleden schade in hoofde van de ex-werkgever te begroten.
Deze uitspraak van de arbeidsrechtbank te Kortrijk toont aan dat een dadingsovereenkomst niet in alle gevallen impliceert dat men geen enkele rechtsvordering of recht kan laten gelden ten aanzien de medecontractant. Een dadingsovereenkomst is vooreerst ook beperkt tot zijn voorwerp, zodat een duidelijke omschrijving van dit voorwerp (bijvoorbeeld in de preambule van de overeenkomst) van cruciaal belang is. Bovendien hebben de afstandsclausules geen betrekking op eventuele toekomstige rechten en/of vorderingen die pas later zouden ontstaan.

Arbeidsrechtbank Kortrijk, afdeling Kortrijk, vierde kamer, 27 mei 2010, AR 09/2090/A, onuitg.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen