< Terug naar overzicht

Afstand doen van concurrentiebeding kan mondeling

In een arrest van 11 februari 2011 preciseerde het arbeidshof van Brussel de voorwaarden volgens dewelke de werkgever afstand kan doen van de toepassing van een niet-concurrentiebeding na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit laatste is van cruc

Het arbeidshof van Brussel herinnert eraan dat de afstand van de toepassing van het niet-concurrentiebeding door de werkgever niet aan bijzondere vormvoorwaarden is onderworpen. De werkgever kan dus ook mondeling afstand doen van het niet-concurrentiebeding, zolang de afstand maar op ondubbelzinnige wijze gebeurt.

In de behandelde zaak had de werkgever op twee verschillende tijdstippen mondeling aan de werknemer laten weten dat hij niet aandrong op de toepassing van het niet-concurrentiebeding.

Te vaag


Bij de eerste gelegenheid, net na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, meldde de werkgever in redelijk algemene bewoordingen dat hij de werknemer “verder geen strobreed in de weg zou leggen in verband met zijn verdere carrière.” Hij bood de werknemer ook hulp aan bij het zoeken naar een nieuwe job.

Volgens het arbeidshof van Brussel kan een dergelijke vage uitlating van de werkgever niet gezien worden als een ondubbelzinnige afstand van het niet-concurrentiebeding.

Ondubbelzinnig


Wanneer de (ex-)werknemer één à twee weken later opnieuw contact opnam met de werkgever, met de vraag of hij bij een concurrent van de werkgever in dienst mocht treden, heeft de werkgever te kennen gegeven dat hij de toekomst van de werknemer niet wenste te hypothekeren. De werkgever legde ook uit dat het in de onderneming de gewoonte is om geen beroep te doen op het niet-concurrentiebeding ten aanzien van werknemers die te goeder trouw voor de onderneming hebben gewerkt. De werkgever stelde zijn voormalige werknemer dan ook gerust in verband met zijn verdere sollicitaties.

Naar het oordeel van het arbeidshof kan uit deze tweede verklaring van de werkgever wel een ondubbelzinnige afstand van het niet-concurrentiebeding worden begrepen, die bovendien nog binnen de wettelijke voorgeschreven termijn gebeurde.

Beter schriftelijk


De werkgever heeft dus op geldige wijze (mondeling) afstand gedaan van de toepassing van het niet-concurrentiebeding. Als bewijs van deze mondelinge afstand, hield het arbeidshof rekening met de verklaringen onder eed van de HR-manager van de onderneming.

Dit arrest leert ons dat het voor de werkgever van belang is om tijdig een standpunt in te nemen over de uitwerking van het concurrentiebeding van een werknemer die beslist heeft om de onderneming te verlaten. Hoewel het strikt genomen niet verplicht is om dit standpunt schriftelijk te bevestigen, is dit ten zeerste aanbevolen, om latere discussies te vermijden. In deze zaak liep het goed af voor de werkgever, maar dit had anders kunnen lopen, bijvoorbeeld indien er geen getuigen waren geweest van het gesprek tussen de werkgever en zijn voormalige bediende.

Arbeidshof van Brussel, 11 februari 2011, AR 2008/AB/51232

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen