Staken en één dag later worden ontslagen: is er sprake van discriminatie?

Nadat een werknemer één dag afwezig was geweest naar aanleiding van een provinciale staking, werd hij de volgende dag onmiddellijk ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding. De werknemer kon zich echter met dit ontslag niet verzoenen en vorderde een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon op basis van de Antidiscriminatiewetgeving.

Komt er een Europese sociale inspectie?

Op 13 maart 2018 bracht de Europese Commissie een voorstel van richtlijn tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit uit. Het voorstel kadert in de verwezenlijking van de zogeheten ‘Europese pijler van sociale rechten’, waarbij Europa inzet op gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en een betere sociale bescherming. Naast de veelbesproken wijziging van de Detacheringrichtlijn, het voorstel van de Commissie voor meer transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden en een aantal andere initiatieven, vormt de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit een volgende stap naar een eerlijkere arbeidsmobiliteit in Europa.

Kritiek op de werkgever: waar liggen de grenzen?

Werknemers durven zich wel eens negatief uitlaten over hun werkgever. Maar waar ligt nu precies de lijn tussen geoorloofde en ongeoorloofde kritiek en vanaf wanneer rechtvaardigt ongeoorloofde kritiek een ontslag om dringende reden?

Niet-aanwerving na ‘dreigen met de vakbond’ dan toch discriminatoir

Eerder verwezen wij in deze rubriek we naar een uitspraak van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel op 28 februari 2017. Toen besliste de arbeidsrechtbank dat de niet-aanwerving van een sollicitant die tijdens het kennismakingsgesprek had gesuggereerd een beroep te zullen doen op de bijstand van een vakbond niet discriminatoir was. Inmiddels boog het arbeidshof van Brussel zich over deze zaak.

Let op de taal

Wat gebeurt er als bij een ontslag om dringende reden een deel van de aangetekende motiveringsbrief in de ‘verkeerde’ taal is opgesteld?

Hof van Justitie: ruime interpretatie ‘carrousel detachering’

Indien een werknemer om economische redenen binnen de Europese Economische Ruimte migreert en zijn werkzaamheden verricht in een andere lidstaat, zal hij in de regel onderworpen worden aan het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van tewerkstelling.

Moeten alle ontslagredenen worden meegedeeld?

Sinds cao 109 heeft een werknemer het recht om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen en te vragen. Het antwoord van de werkgever moet inhoudelijk beantwoorden aan de door de cao gestelde vereisten en moet op een voldoende manier de concrete redenen voor het ontslag weergeven.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen