Is ontslag om dringende reden nog tijdig wanneer men enkele dagen de vertaling afwacht van de relevante documenten?

Een werkgever kan een werknemer om dringende reden ontslaan voor feiten die hoogstens drie werkdagen aan hem bekend zijn. Voor het startpunt van deze driedagentermijn wordt er gekeken naar het ogenblik waarop de persoon die bevoegd is om over het ontslag te beslissen voldoende zekerheid heeft over de werkelijkheid van de feiten. Het Arbeidshof van Gent heeft deze principes bevestigd en toegepast op een concrete situatie waarbij anderstalige bestuurders van een vennootschap de vertaling hebben afgewacht van verschillende e-mails die enkel in het Nederlands werden uitgewisseld.

Het anciënniteitsbeding: wat is er van de kwestie?

Het anciënniteitsbeding heeft al heel wat inkt doen vloeien. Het komt immers wel vaker voor dat de draagwijdte van het anciënniteitsbeding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - maar vooral na de beëindiging ervan - aanleiding geeft tot discussie. Het Arbeidshof van Luik sprak zich recent uit over een dergelijke discussie.

Bonus bij uitdiensttreding: goede afspraken maken goede vrienden

Werkgevers kennen geregeld bonussen toe om goede prestaties te belonen. De toekenningsvoorwaarden worden veelal opgenomen in een (individuele of collectieve) overeenkomst. Een heikel punt is vaak wat er gebeurt als een werknemer de onderneming verlaat. Moet dan een (pro rata) bonus betaald worden? Uit een recent arrest van het Arbeidshof van Brussel blijkt nogmaals hoe belangrijk het is hierover duidelijke afspraken te maken.

Internationaal werk. Brexit met of zonder deal: impact voor HR

Het enige wat vandaag vaststaat is dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 nog niet uit de Europese Unie zal treden. Wanneer en of het Verenigd Koninkrijk dit zal doen en of dit met of zonder een deal zal zijn, is nog koffiedik kijken. Maar ook België bereidt zich voor op een no-deal. Wat kan dit betekenen voor arbeidsmigratie en sociale zekerheid?

In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Ontslag zonder ‘dossier’: kennelijk onredelijk?

Sinds de inwerkingtreding in 2014 van cao 109 betreffende de motivering van het ontslag zijn vorderingen van werknemers tot betaling van een schadevergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ schering en inslag. Het wordt voor de werkgever dus steeds belangrijker een goed ontslagdossier op te bouwen. Stel dat de werkgever toch ontslaat zonder dat er (schriftelijk) bewijs voorhanden is van de ontslagreden. Is de zaak dan sowieso verloren?

Apra Leven DB-plan: de inrichter moet twee keer betalen!

Op 4 maart 2011 werd verzekeringsonderneming Apra Leven door de FSMA in vereffening gesteld. De reserves waren niet voldoende om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. In een vonnis van 20 december 2018 sprak de arbeidsrechtbank zich voor het eerst uit over de gevolgen voor werkgevers met een zogenaamd ‘vaste prestatieplan’. Indien de reserves onvoldoende zijn, moet de werkgever-inrichter van zo’n ‘defined benefit of DB-plan’ het saldo aanzuiveren. Een aangeslotene die er niet voor opteerde om zijn reserves zelf over te dragen naar een andere pensioeninstelling kan volgens de arbeidsrechtbank nog tot vijf jaar na zijn pensionering een vordering instellen.

Wijziging bijdragen groepsverzekering: is zwijgen toestemmen?

De arbeidsrechtbank van Gent aanvaardde in een recent vonnis dat een werkneemster stilzwijgend had ingestemd met de wijziging van haar arbeidsvoorwaarden (haar loon). De rechtbank stelde echter ook dat het stilzwijgen van de werknemer met omzichtigheid moet worden benaderd. Of het stilzwijgen van de werknemer als aanvaarding moet worden beschouwd, is een feitenkwestie.

Verjaring binnen aanvullende pensioenen: duister licht aan einde van tunnel

De verjaringsproblematiek binnen de aanvullende pensioenen is een heikel punt. Dat mocht ook een werkneemster ondervinden, die van 1972 tot 27 juni 2010 als bediende tewerkgesteld was bij een vzw. De werkneemster was met de vzw verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en werd aangesloten bij een groepsverzekering die de vzw op 1 januari 1994 had afgesloten bij Apra Leven.

Ook geldige afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid kunnen reden voor ontslag vormen

Een werknemer die gedurende verscheidene jaren van voltijds tijdskrediet met motief genoot, vroeg aansluitend op deze periode van tijdskrediet ouderschapsverlof aan. Het ouderschapsverlof werd toegekend, maar het werd door de werkgever uitgesteld met vijf maanden omdat de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof samenviel met de start van het drukke seizoen voor de onderneming. Hoe verliep het verder?

Kan werknemer na tegenopzegging nog aanspraak maken op aanvullende opzeggings- en/of beschermingsvergoeding?

Wanneer een werknemer door zijn werkgever ontslagen wordt met een te korte opzeggingstermijn, dan ontstaat voor hem het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding. Als de werknemer vervolgens zelf - tijdens de te korte opzeggingstermijn - de arbeidsovereenkomst beëindigt door middel van een tegenopzegging, rijst de vraag of hij na de tegenopzegging nog steeds aanspraak kan maken op de aanvullende opzeggingsvergoeding. Charlotte Pil

Internationaal werk. De opzegvergoeding in een internationale context

Indien een werknemer in verscheidene landen werkt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Als er een dubbelbelastingverdrag van toepassing is (wat in de praktijk meestal het geval is) en dit dubbelbelastingverdrag opgesteld is in overeenstemming met het OESO-modelverdrag (wat in de praktijk ook meestal het geval is), zal de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de bezoldigingen van de werknemer toegewezen worden op basis van artikel 15 van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen