Internationaal werk.

Single Permit: nieuwe Vlaamse regels en nieuwe loondrempels vanaf 1 januari 2019 voor buitenlandse werknemers

De bonus is discretionair, maar is dat wel fair?

Het Arbeidshof besloot dat een werknemer recht heeft op het volledige bonusbedrag, ook al bepaalde het bonusplan dat het werkelijk te betalen bedrag afhankelijk was van de actieve bijdrage van de werknemer tot een project en werd de bijdrage van de werknemer volstrekt ondermaats geëvalueerd.

Werknemer beledigt leidinggevende op Facebook: dringende reden?

Een verpleegster in een ziekenhuis had een conflict met haar leidinggevende, de hoofdverpleegkundige. Op Facebook schreef zij het volgende: “Aan het denken hoe samen werken met een hvpk die panikeert, dom is en een trut is!!! Alle reacties zijn welkom!!!! Ook tips!!!!” Dit werd door verscheidene werknemers aan het ziekenhuis gemeld. Het Facebook-profiel was bovendien openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, niet enkel voor de Facebook-vrienden. Wat waren de gevolgen?

Een foutieve pensioenfiche doet geen rechten ontstaan

De wet van 28 april 2003 betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) stelt dat werknemers die nog in dienst zijn jaarlijks een pensioenfiche (vanaf 13 januari 2019 wellicht omgedoopt tot ‘pensioenoverzicht’) moeten ontvangen met een overzicht van de bedragen van aanvullende pensioenrechten die zij bij hun werkgever hebben opgebouwd. Maar wat gebeurt er als er een fout in het document sluipt?

Liegrecht versus spreekplicht: mag een sollicitant ongebreideld liegen tijdens het sollicitatieproces?

Een sollicitant verzweeg tijdens het sollicitatieproces dat hij langdurig arbeidsongeschikt was wegens een burn-out. Bovendien liet hij aan de potentiële toekomstige werkgever uitschijnen dat hij nog actief aan het werk was. Zo liet hij gedurende de sollicitatieprocedure bepaalde besprekingen verplaatsen “omdat hij in vergadering was” of “onderweg was naar een klant”. Het Arbeidshof oordeelde dat er sprake was van bedrog en dwaling en verklaarde de arbeidsovereenkomst nietig.

Voorgestelde wijzigingen inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest

In de vorige bijdrage bespraken we in deze rubriek de nieuwe ‘single permit’, die er op neerkomt dat in het kader van een enkele procedure een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning wordt afgegeven voor derdelanders die in België werkzaam zijn. Daarnaast wil de Vlaamse regering ook de ‘inhoudelijke’ regels inzake arbeidsmigratie naar het Vlaams Gewest grondig aanpassen.

Ontslag van een zieke werknemer: niet automatisch niet-discriminatoir

Het ontslag van zieke werknemers deed al flink wat inkt vloeien en heel wat stof opwaaien. Eén van de hardnekkige misverstanden is dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet verbroken zou kunnen worden. Sommigen durven zelfs nog een stapje verder gaan en poneren dat een ontslag van een zieke werknemer automatisch discriminatoir is. Dit is evenwel te kort door de bocht. Een recent arrest van het Arbeidshof Brussel bevestigde dit nogmaals.

Aan welke exploitatiezetel is een werknemer verbonden?

Werkgevers moeten zich houden aan de regelgeving rond taalgebruik. De taal waarin een werkgever zich mag uitdrukken in zijn sociale betrekkingen met werknemers is afhankelijk van de plaats waar de exploitatiezetel is gevestigd waaraan de werknemer verbonden is (Nederlands, Frans of Duits taalgebied, Brussel-Hoofdstad of de faciliteitengemeenten).

Eindelijk ‘Single Permit’?

Vandaag moeten twee aparte procedures worden doorlopen om een buitenlandse werknemer die geen onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitser is in België te werk te stellen. Eerst moet een arbeidskaart worden aangevraagd en pas daarna kan de werknemer een verblijfsvergunning verkrijgen (mogelijk andersom indien werk niet de eerste reden voor verblijf is). Maar dat is niet in overeenstemming met de Europese regels.

Werken op een draaimolenkraam tijdens ziekte: dringende reden?

In de rechtsleer en rechtspraak wordt het werken tijdens de ziekteperiode in bepaalde gevallen aanvaard als een reden die een ontslag om dringende reden rechtvaardigt. Toch blijkt het in de praktijk niet zo evident voor de werkgever om voldoende bewijs te leveren opdat dit als dringende reden zou aanvaard worden door rechtbanken.

Staken en één dag later worden ontslagen: is er sprake van discriminatie?

Nadat een werknemer één dag afwezig was geweest naar aanleiding van een provinciale staking, werd hij de volgende dag onmiddellijk ontslagen met betaling van een opzeggingsvergoeding. De werknemer kon zich echter met dit ontslag niet verzoenen en vorderde een forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon op basis van de Antidiscriminatiewetgeving.

Komt er een Europese sociale inspectie?

Op 13 maart 2018 bracht de Europese Commissie een voorstel van richtlijn tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit uit. Het voorstel kadert in de verwezenlijking van de zogeheten ‘Europese pijler van sociale rechten’, waarbij Europa inzet op gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden en een betere sociale bescherming. Naast de veelbesproken wijziging van de Detacheringrichtlijn, het voorstel van de Commissie voor meer transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden en een aantal andere initiatieven, vormt de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit een volgende stap naar een eerlijkere arbeidsmobiliteit in Europa.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen