Verjaring binnen aanvullende pensioenen: duister licht aan einde van tunnel

De verjaringsproblematiek binnen de aanvullende pensioenen is een heikel punt. Dat mocht ook een werkneemster ondervinden, die van 1972 tot 27 juni 2010 als bediende tewerkgesteld was bij een vzw. De werkneemster was met de vzw verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en werd aangesloten bij een groepsverzekering die de vzw op 1 januari 1994 had afgesloten bij Apra Leven.

Ook geldige afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid kunnen reden voor ontslag vormen

Een werknemer die gedurende verscheidene jaren van voltijds tijdskrediet met motief genoot, vroeg aansluitend op deze periode van tijdskrediet ouderschapsverlof aan. Het ouderschapsverlof werd toegekend, maar het werd door de werkgever uitgesteld met vijf maanden omdat de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof samenviel met de start van het drukke seizoen voor de onderneming. Hoe verliep het verder?

Kan werknemer na tegenopzegging nog aanspraak maken op aanvullende opzeggings- en/of beschermingsvergoeding?

Wanneer een werknemer door zijn werkgever ontslagen wordt met een te korte opzeggingstermijn, dan ontstaat voor hem het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding. Als de werknemer vervolgens zelf - tijdens de te korte opzeggingstermijn - de arbeidsovereenkomst beëindigt door middel van een tegenopzegging, rijst de vraag of hij na de tegenopzegging nog steeds aanspraak kan maken op de aanvullende opzeggingsvergoeding. Charlotte Pil

Internationaal werk. De opzegvergoeding in een internationale context

Indien een werknemer in verscheidene landen werkt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Als er een dubbelbelastingverdrag van toepassing is (wat in de praktijk meestal het geval is) en dit dubbelbelastingverdrag opgesteld is in overeenstemming met het OESO-modelverdrag (wat in de praktijk ook meestal het geval is), zal de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de bezoldigingen van de werknemer toegewezen worden op basis van artikel 15 van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag.

Geen opzeggingsvergoeding bij beëindiging wegens overmacht met definitieve gevolgen

Een vennootschap beriep zich op overmacht om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen nadat er na een negatieve veiligheidsverificatie door de Nationale Veiligheidsoverheid was vast komen te staan dat de badge van de werknemer niet langer zou worden verlengd en de werknemer zijn plaats van tewerkstelling dus niet langer kon betreden. De arbeidsrechtbank oordeelde dat er effectief sprake was van overmacht met definitieve gevolgen, zodat de werkgever geen opzeggingsvergoeding verschuldigd was.

Loon naar werken: eerst presteren, dan ontvangen

Een werknemer heeft slechts recht op loon als daar ook arbeidsprestaties tegenover staan. Het Arbeidshof van Hasselt wees de vorderingen van een werknemer die geen prestaties had verricht af omdat de onderneming waar hij was aangeworven nooit werd opgericht.

Internationaal werk.

Single Permit: nieuwe Vlaamse regels en nieuwe loondrempels vanaf 1 januari 2019 voor buitenlandse werknemers

De bonus is discretionair, maar is dat wel fair?

Het Arbeidshof besloot dat een werknemer recht heeft op het volledige bonusbedrag, ook al bepaalde het bonusplan dat het werkelijk te betalen bedrag afhankelijk was van de actieve bijdrage van de werknemer tot een project en werd de bijdrage van de werknemer volstrekt ondermaats geëvalueerd.

Werknemer beledigt leidinggevende op Facebook: dringende reden?

Een verpleegster in een ziekenhuis had een conflict met haar leidinggevende, de hoofdverpleegkundige. Op Facebook schreef zij het volgende: “Aan het denken hoe samen werken met een hvpk die panikeert, dom is en een trut is!!! Alle reacties zijn welkom!!!! Ook tips!!!!” Dit werd door verscheidene werknemers aan het ziekenhuis gemeld. Het Facebook-profiel was bovendien openbaar en dus voor iedereen toegankelijk, niet enkel voor de Facebook-vrienden. Wat waren de gevolgen?

Een foutieve pensioenfiche doet geen rechten ontstaan

De wet van 28 april 2003 betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) stelt dat werknemers die nog in dienst zijn jaarlijks een pensioenfiche (vanaf 13 januari 2019 wellicht omgedoopt tot ‘pensioenoverzicht’) moeten ontvangen met een overzicht van de bedragen van aanvullende pensioenrechten die zij bij hun werkgever hebben opgebouwd. Maar wat gebeurt er als er een fout in het document sluipt?

Liegrecht versus spreekplicht: mag een sollicitant ongebreideld liegen tijdens het sollicitatieproces?

Een sollicitant verzweeg tijdens het sollicitatieproces dat hij langdurig arbeidsongeschikt was wegens een burn-out. Bovendien liet hij aan de potentiële toekomstige werkgever uitschijnen dat hij nog actief aan het werk was. Zo liet hij gedurende de sollicitatieprocedure bepaalde besprekingen verplaatsen “omdat hij in vergadering was” of “onderweg was naar een klant”. Het Arbeidshof oordeelde dat er sprake was van bedrog en dwaling en verklaarde de arbeidsovereenkomst nietig.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen