Ontslagmotivatie per e-mail? Pas op voor de boete.

Het Arbeidshof van Brussel oordeelde dat de forfaitaire burgerlijke boete van twee weken loon in het kader van cao 109 verschuldigd is als de ontslagmotivering - hoewel tijdig - werd verstuurd per e-mail, ook al erkent de werknemer kennis te hebben genomen van deze motivering.

Variabel loon moet niet altijd worden opgenomen in de opzeggingsvergoeding

In geval van een ontslag van een werknemer met onmiddellijke ingang moet een opzeggingsvergoeding worden betaald. Voor de berekening van de opzeggingsvergoeding moet rekening gehouden worden met het loon en alle voordelen waarvan de werknemer geniet op het ogenblik van het ontslag. Het loon heeft zowel betrekking op het vast loon als het variabel loon.

Nieuwe regels voor tewerkstelling buitenlandse werknemers in Wallonië

Er is dit jaar reeds veel geschreven over de ‘Single Permit’ en de nieuwe regels in het Vlaams Gewest voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden. Net voor de zomervakantie werden ook in Wallonië de materiële regels voor de tewerkstelling van werknemers die geen EER-onderdaan noch Zwitser zijn (hierna ‘buitenlandse werknemers’ genoemd) aangepast. Dit gebeurde door het besluit van de Waalse regering van 16 mei 2019 dat op 19 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Nieuwe EU-regeling voor oplossen internationale dubbele belastingheffing

Vennootschappen en natuurlijke personen die over de landsgrenzen heen inkomsten verwerven, worden geconfronteerd met een kluwen aan (inter)nationale wetgeving, onder meer op arbeidsrechtelijk, sociaal zekerheidsrechtelijk en fiscaal vlak. Naar alle waarschijnlijkheid één van de belangrijkste instrumenten op internationaal fiscaal vlak, zijn de bilaterale verdragen tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (‘dubbelbelastingverdragen’).

Ook beknopte motivering kan geldig zijn bij ontslag

Een werkgever ontsloeg een werknemer met als reden in de ontslagbrief ‘reorganisatie van de dienst na het wegvallen van substantiële activiteiten’. De arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, moest zich uitspreken over de vraag of deze ontslagmotivering voldoende concreet was.

Onderaanneming: kan de echte werkgever nu opstaan?

‘Organiek werkgevergezag’ is de grens tussen een geldige aanneming en verboden terbeschikkingstelling, zo oordeelde de correctionele rechtbank van Dendermonde. De zaak had betrekking op een dodelijk werkongeval van een personeelslid van een onderaannemer.

In de rechtbank. Discriminatie bij sollicitatie: berekening van de schadevergoeding

In een vonnis van eerder dit jaar besloot de arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, dat een sollicitante werd gediscrimineerd op basis van haar leeftijd, toen zij bij een rusthuis solliciteerde naar aanleiding van een vacature voor de functie van directiesecretaris. De vordering van de sollicitante tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan 6 maanden loon - de wettelijke forfaitaire vergoeding voor arbeidsrechtelijke discriminatiegeschillen - werd echter herleid tot een bedrag van slechts 650 euro.

Discriminerend aanwervingsbeleid streng gesanctioneerd

De antiracismewet verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming in alle stadia van de arbeidsrelatie. Het Arbeidshof van Antwerpen sprak zich begin dit jaar uit over een case inzake discriminatie bij aanwerving.

Samenwerken met een concurrent: waar ligt de grens?

Tijdens zijn tewerkstelling mag een werknemer zijn werkgever niet beconcurreren. Zowel eerlijke als oneerlijke concurrentie is verboden. De essentie van de arbeidsovereenkomst is immers de loyale samenwerking met de werkgever. Het is dan ook vaste rechtspraak dat een werknemer die tijdens zijn tewerkstelling concurrentie voert, kan worden ontslagen om dringende reden. Deze duidelijke grens kan echter vervagen wanneer de werkgever toelaat dat een werknemer samenwerkt met een concurrerende onderneming tijdens de tewerkstelling. Waar ligt dan de grens?

Vrijdag thuiswerkdag: denk niet te snel ‘ik ben een telewerker of huisarbeider’

Een handelsvertegenwoordiger werkt elke vrijdag van thuis uit. Op die dag doet hij zijn administratie, leest hij en beantwoordt hij e-mails, maakt hij documenten op, verricht hij pre-sales activiteiten enz. Kan de handelsvertegenwoordiger hierdoor beschouwd worden als een huisarbeider die recht heeft op een vergoeding voor thuiswerk (van 10 procent)? Of kan hij hierdoor de hoedanigheid aannemen van een telewerker?

Internationaal werk. Arbeidsmigratie: nieuwe regels in Brussel en Vlaanderen

Sinds begin dit jaar zijn in geheel België de procedurele regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers grondig gewijzigd door de invoering van de ‘Single Permit’. Inhoudelijk golden tot nog toe enkel in Vlaanderen nieuwe regels, in die mate zelfs dat kan gesproken worden van een nieuw economisch migratiemodel. In de andere gewesten waren er geen inhoudelijke wijzigingen (behalve de afschaffing van een aantal vrijstellingen indien de tewerkstelling langer dan 90 dagen duurt). Daarin is nu verandering gekomen voor Brussel. Voorts kondigde Vlaanderen een maatregel om onderbreking in de tewerkstelling te vermijden.

Impliciet ontslag inroepen tijdens een periode van schorsing? Veel geluk!

Wanneer een onderneming een andere overneemt, gaan de werknemers van de overgenomen onderneming ingevolge CAO 32bis automatisch over naar de overnemer, met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden. Indien een werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging aanbrengt aan een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, bestaat het risico dat de werknemer inroept dat de werkgever de arbeidsovereenkomst op een impliciete manier heeft verbroken. In dat geval zal het aan de werknemer toekomen om te bewijzen dat er een effectieve wijziging werd doorgevoerd, of minstens dat een definitieve beslissing in die zin werd genomen.

Doelstellingen niet bepaald = bonus niet behaald!

Veel werkgevers betalen een variabel loon aan hun werknemers. De bonus is wellicht de meest bekende vorm van variabel loon. Vooraleer een werknemer recht heeft op een bonus, moeten de doelstellingen gerealiseerd zijn. Maar wat indien er in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een recht op een bonus werd bepaald, maar er geen doelstellingen werden afgesproken of vastgelegd?

Bewijslast discriminatie: feiten die discriminatie kunnen doen vermoeden

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie voorziet in verschillende beschermde criteria, waaronder ook de leeftijd. Indien een (ex-)werknemer zich slachtoffer acht van discriminatie, bepaalt de wet dat hij feiten moet aanvoeren die het bestaan van discriminatie op grond van een beschermend criterium kunnen doen vermoeden. Vervolgens heeft de verweerder de mogelijkheid te bewijzen dat er geen discriminatie is. Er geldt aldus een specifieke verdeling van de bewijslast.

Internationaal werk. Fiscaal voordeel voor bepaalde inkomsten uit (internationale) aandelenplannen en andere aandachtspunten

Tal van ondernemingen hebben Employee Share Purchase Programs (ESPP). Dergelijke plannen voorzien in (variaties op) de mogelijkheid voor de werknemers van een onderneming om met hun nettoloon aandelen te kopen. Doorgaans gaat het over aandelen van de werkgever of een (buitenlandse) moedervennootschap die met korting aangeboden worden of waarbij bonusaandelen (bijv. 5+1 gratis).

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen