In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Ontslag zonder ‘dossier’: kennelijk onredelijk?

Sinds de inwerkingtreding in 2014 van cao 109 betreffende de motivering van het ontslag zijn vorderingen van werknemers tot betaling van een schadevergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ schering en inslag. Het wordt voor de werkgever dus steeds belangrijker een goed ontslagdossier op te bouwen. Stel dat de werkgever toch ontslaat zonder dat er (schriftelijk) bewijs voorhanden is van de ontslagreden. Is de zaak dan sowieso verloren?

Apra Leven DB-plan: de inrichter moet twee keer betalen!

Op 4 maart 2011 werd verzekeringsonderneming Apra Leven door de FSMA in vereffening gesteld. De reserves waren niet voldoende om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. In een vonnis van 20 december 2018 sprak de arbeidsrechtbank zich voor het eerst uit over de gevolgen voor werkgevers met een zogenaamd ‘vaste prestatieplan’. Indien de reserves onvoldoende zijn, moet de werkgever-inrichter van zo’n ‘defined benefit of DB-plan’ het saldo aanzuiveren. Een aangeslotene die er niet voor opteerde om zijn reserves zelf over te dragen naar een andere pensioeninstelling kan volgens de arbeidsrechtbank nog tot vijf jaar na zijn pensionering een vordering instellen.

Wijziging bijdragen groepsverzekering: is zwijgen toestemmen?

De arbeidsrechtbank van Gent aanvaardde in een recent vonnis dat een werkneemster stilzwijgend had ingestemd met de wijziging van haar arbeidsvoorwaarden (haar loon). De rechtbank stelde echter ook dat het stilzwijgen van de werknemer met omzichtigheid moet worden benaderd. Of het stilzwijgen van de werknemer als aanvaarding moet worden beschouwd, is een feitenkwestie.

Verjaring binnen aanvullende pensioenen: duister licht aan einde van tunnel

De verjaringsproblematiek binnen de aanvullende pensioenen is een heikel punt. Dat mocht ook een werkneemster ondervinden, die van 1972 tot 27 juni 2010 als bediende tewerkgesteld was bij een vzw. De werkneemster was met de vzw verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en werd aangesloten bij een groepsverzekering die de vzw op 1 januari 1994 had afgesloten bij Apra Leven.

Ook geldige afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid kunnen reden voor ontslag vormen

Een werknemer die gedurende verscheidene jaren van voltijds tijdskrediet met motief genoot, vroeg aansluitend op deze periode van tijdskrediet ouderschapsverlof aan. Het ouderschapsverlof werd toegekend, maar het werd door de werkgever uitgesteld met vijf maanden omdat de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof samenviel met de start van het drukke seizoen voor de onderneming. Hoe verliep het verder?

Kan werknemer na tegenopzegging nog aanspraak maken op aanvullende opzeggings- en/of beschermingsvergoeding?

Wanneer een werknemer door zijn werkgever ontslagen wordt met een te korte opzeggingstermijn, dan ontstaat voor hem het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding. Als de werknemer vervolgens zelf - tijdens de te korte opzeggingstermijn - de arbeidsovereenkomst beëindigt door middel van een tegenopzegging, rijst de vraag of hij na de tegenopzegging nog steeds aanspraak kan maken op de aanvullende opzeggingsvergoeding. Charlotte Pil

Internationaal werk. De opzegvergoeding in een internationale context

Indien een werknemer in verscheidene landen werkt, kan dit fiscale gevolgen hebben. Als er een dubbelbelastingverdrag van toepassing is (wat in de praktijk meestal het geval is) en dit dubbelbelastingverdrag opgesteld is in overeenstemming met het OESO-modelverdrag (wat in de praktijk ook meestal het geval is), zal de heffingsbevoegdheid met betrekking tot de bezoldigingen van de werknemer toegewezen worden op basis van artikel 15 van het toepasselijke dubbelbelastingverdrag.

Geen opzeggingsvergoeding bij beëindiging wegens overmacht met definitieve gevolgen

Een vennootschap beriep zich op overmacht om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen nadat er na een negatieve veiligheidsverificatie door de Nationale Veiligheidsoverheid was vast komen te staan dat de badge van de werknemer niet langer zou worden verlengd en de werknemer zijn plaats van tewerkstelling dus niet langer kon betreden. De arbeidsrechtbank oordeelde dat er effectief sprake was van overmacht met definitieve gevolgen, zodat de werkgever geen opzeggingsvergoeding verschuldigd was.

Loon naar werken: eerst presteren, dan ontvangen

Een werknemer heeft slechts recht op loon als daar ook arbeidsprestaties tegenover staan. Het Arbeidshof van Hasselt wees de vorderingen van een werknemer die geen prestaties had verricht af omdat de onderneming waar hij was aangeworven nooit werd opgericht.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen