Wat indien een werknemer zijn ontslagbrief niet ontvangt?

Het is u misschien ook al eens overkomen: de ontslagbrief die u aangetekend verstuurde naar het adres van de werknemer wordt enige tijd later teruggestuurd naar de onderneming. In dat geval heeft de werknemer zijn aangetekende ontslagbrief dus nooit ontvangen (of in ontvangst willen nemen). Heeft er dan wel een rechtsgeldig ontslag plaatsgevonden?

‘Management assistant’ en leidende functie: (g)een match?

De Arbeidswet stelt dat haar bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsduur niet van toepassing zijn op bepaalde werknemers die een leidinggevende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden. Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1965 brengt een lijst van personen met een dergelijke leidende functie of vertrouwenspost. In hoeverre kan dit Koninklijk Besluit hedendaags geïnterpreteerd worden, rekening houdend met de evolutie van de beroepen?

Ontslag om dringende reden van een werknemer met autisme? Tweemaal nadenken!

De bijzondere geestesgesteldheid van een werknemer die wordt ontslagen om dringende reden kan als gevolg hebben dat de aangewreven handelingen niet aan deze werknemer kunnen worden toegerekend en dus niet als tekortkoming kunnen worden verweten. Deze bijzondere omstandigheid kan dan ook met zich meebrengen dat de handeling of het verzuim niet als voldoende zwaarwichtig wordt aanzien. De Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen heeft deze principes bevestigd en toegepast op een situatie van een werknemer die leed aan autisme.

Veelvuldig ziekteverzuim van werknemer een geldige reden tot ontslag?

De arbeidsrechtbank van Brussel moest de vraag beantwoorden of het ontslag van een werknemer omwille van zijn vele afwezigheden wegens ziekte een ‘discriminatie op basis van zijn gezondheidstoestand’ uitmaakte die recht gaf op een schadevergoeding. Met andere woorden: kan het veelvuldig ziekteverzuim van een werknemer een geldige reden vormen voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Afstand van het recht zich te beroepen op het onmiddellijk ontslag: arbeidsovereenkomst blijft verder bestaan

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet kan de kennisgeving van de opzegging door de werkgever op straffe van nietigheid enkel gebeuren hetzij door een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. De niet-naleving van deze formaliteit wordt met de absolute nietigheid gesanctioneerd. Welke gevolgen kan dit hebben?

Is ontslag om dringende reden nog tijdig wanneer men enkele dagen de vertaling afwacht van de relevante documenten?

Een werkgever kan een werknemer om dringende reden ontslaan voor feiten die hoogstens drie werkdagen aan hem bekend zijn. Voor het startpunt van deze driedagentermijn wordt er gekeken naar het ogenblik waarop de persoon die bevoegd is om over het ontslag te beslissen voldoende zekerheid heeft over de werkelijkheid van de feiten. Het Arbeidshof van Gent heeft deze principes bevestigd en toegepast op een concrete situatie waarbij anderstalige bestuurders van een vennootschap de vertaling hebben afgewacht van verschillende e-mails die enkel in het Nederlands werden uitgewisseld.

Het anciënniteitsbeding: wat is er van de kwestie?

Het anciënniteitsbeding heeft al heel wat inkt doen vloeien. Het komt immers wel vaker voor dat de draagwijdte van het anciënniteitsbeding tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst - maar vooral na de beëindiging ervan - aanleiding geeft tot discussie. Het Arbeidshof van Luik sprak zich recent uit over een dergelijke discussie.

Bonus bij uitdiensttreding: goede afspraken maken goede vrienden

Werkgevers kennen geregeld bonussen toe om goede prestaties te belonen. De toekenningsvoorwaarden worden veelal opgenomen in een (individuele of collectieve) overeenkomst. Een heikel punt is vaak wat er gebeurt als een werknemer de onderneming verlaat. Moet dan een (pro rata) bonus betaald worden? Uit een recent arrest van het Arbeidshof van Brussel blijkt nogmaals hoe belangrijk het is hierover duidelijke afspraken te maken.

Internationaal werk. Brexit met of zonder deal: impact voor HR

Het enige wat vandaag vaststaat is dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 nog niet uit de Europese Unie zal treden. Wanneer en of het Verenigd Koninkrijk dit zal doen en of dit met of zonder een deal zal zijn, is nog koffiedik kijken. Maar ook België bereidt zich voor op een no-deal. Wat kan dit betekenen voor arbeidsmigratie en sociale zekerheid?

In de rechtbank. Hoe lang kan werknemer wachten om nietigheid van opzegging in te roepen?

Een werkgever beëindigde de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van een werkneemster met een aangetekende brief van woensdag 28 oktober 2015. De opzeggingsbrief vermeldde echter nergens de duur van de opzeggingstermijn. Nochtans bepaalt artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 dat de kennisgeving van de opzegging, op straffe van nietigheid, het begin en de duur van de opzeggingstermijn moet vermelden. Hoe lang kan een werknemer wachten om de nietigheid van de opzegging in te roepen?

Ontslag zonder ‘dossier’: kennelijk onredelijk?

Sinds de inwerkingtreding in 2014 van cao 109 betreffende de motivering van het ontslag zijn vorderingen van werknemers tot betaling van een schadevergoeding wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’ schering en inslag. Het wordt voor de werkgever dus steeds belangrijker een goed ontslagdossier op te bouwen. Stel dat de werkgever toch ontslaat zonder dat er (schriftelijk) bewijs voorhanden is van de ontslagreden. Is de zaak dan sowieso verloren?

Apra Leven DB-plan: de inrichter moet twee keer betalen!

Op 4 maart 2011 werd verzekeringsonderneming Apra Leven door de FSMA in vereffening gesteld. De reserves waren niet voldoende om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. In een vonnis van 20 december 2018 sprak de arbeidsrechtbank zich voor het eerst uit over de gevolgen voor werkgevers met een zogenaamd ‘vaste prestatieplan’. Indien de reserves onvoldoende zijn, moet de werkgever-inrichter van zo’n ‘defined benefit of DB-plan’ het saldo aanzuiveren. Een aangeslotene die er niet voor opteerde om zijn reserves zelf over te dragen naar een andere pensioeninstelling kan volgens de arbeidsrechtbank nog tot vijf jaar na zijn pensionering een vordering instellen.

Wijziging bijdragen groepsverzekering: is zwijgen toestemmen?

De arbeidsrechtbank van Gent aanvaardde in een recent vonnis dat een werkneemster stilzwijgend had ingestemd met de wijziging van haar arbeidsvoorwaarden (haar loon). De rechtbank stelde echter ook dat het stilzwijgen van de werknemer met omzichtigheid moet worden benaderd. Of het stilzwijgen van de werknemer als aanvaarding moet worden beschouwd, is een feitenkwestie.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen