Discriminerend aanwervingsbeleid streng gesanctioneerd

De antiracismewet verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming in alle stadia van de arbeidsrelatie. Het Arbeidshof van Antwerpen sprak zich begin dit jaar uit over een case inzake discriminatie bij aanwerving.

Samenwerken met een concurrent: waar ligt de grens?

Tijdens zijn tewerkstelling mag een werknemer zijn werkgever niet beconcurreren. Zowel eerlijke als oneerlijke concurrentie is verboden. De essentie van de arbeidsovereenkomst is immers de loyale samenwerking met de werkgever. Het is dan ook vaste rechtspraak dat een werknemer die tijdens zijn tewerkstelling concurrentie voert, kan worden ontslagen om dringende reden. Deze duidelijke grens kan echter vervagen wanneer de werkgever toelaat dat een werknemer samenwerkt met een concurrerende onderneming tijdens de tewerkstelling. Waar ligt dan de grens?

Vrijdag thuiswerkdag: denk niet te snel ‘ik ben een telewerker of huisarbeider’

Een handelsvertegenwoordiger werkt elke vrijdag van thuis uit. Op die dag doet hij zijn administratie, leest hij en beantwoordt hij e-mails, maakt hij documenten op, verricht hij pre-sales activiteiten enz. Kan de handelsvertegenwoordiger hierdoor beschouwd worden als een huisarbeider die recht heeft op een vergoeding voor thuiswerk (van 10 procent)? Of kan hij hierdoor de hoedanigheid aannemen van een telewerker?

Internationaal werk. Arbeidsmigratie: nieuwe regels in Brussel en Vlaanderen

Sinds begin dit jaar zijn in geheel België de procedurele regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers grondig gewijzigd door de invoering van de ‘Single Permit’. Inhoudelijk golden tot nog toe enkel in Vlaanderen nieuwe regels, in die mate zelfs dat kan gesproken worden van een nieuw economisch migratiemodel. In de andere gewesten waren er geen inhoudelijke wijzigingen (behalve de afschaffing van een aantal vrijstellingen indien de tewerkstelling langer dan 90 dagen duurt). Daarin is nu verandering gekomen voor Brussel. Voorts kondigde Vlaanderen een maatregel om onderbreking in de tewerkstelling te vermijden.

Impliciet ontslag inroepen tijdens een periode van schorsing? Veel geluk!

Wanneer een onderneming een andere overneemt, gaan de werknemers van de overgenomen onderneming ingevolge CAO 32bis automatisch over naar de overnemer, met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden. Indien een werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging aanbrengt aan een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, bestaat het risico dat de werknemer inroept dat de werkgever de arbeidsovereenkomst op een impliciete manier heeft verbroken. In dat geval zal het aan de werknemer toekomen om te bewijzen dat er een effectieve wijziging werd doorgevoerd, of minstens dat een definitieve beslissing in die zin werd genomen.

Doelstellingen niet bepaald = bonus niet behaald!

Veel werkgevers betalen een variabel loon aan hun werknemers. De bonus is wellicht de meest bekende vorm van variabel loon. Vooraleer een werknemer recht heeft op een bonus, moeten de doelstellingen gerealiseerd zijn. Maar wat indien er in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een recht op een bonus werd bepaald, maar er geen doelstellingen werden afgesproken of vastgelegd?

Bewijslast discriminatie: feiten die discriminatie kunnen doen vermoeden

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie voorziet in verschillende beschermde criteria, waaronder ook de leeftijd. Indien een (ex-)werknemer zich slachtoffer acht van discriminatie, bepaalt de wet dat hij feiten moet aanvoeren die het bestaan van discriminatie op grond van een beschermend criterium kunnen doen vermoeden. Vervolgens heeft de verweerder de mogelijkheid te bewijzen dat er geen discriminatie is. Er geldt aldus een specifieke verdeling van de bewijslast.

Internationaal werk. Fiscaal voordeel voor bepaalde inkomsten uit (internationale) aandelenplannen en andere aandachtspunten

Tal van ondernemingen hebben Employee Share Purchase Programs (ESPP). Dergelijke plannen voorzien in (variaties op) de mogelijkheid voor de werknemers van een onderneming om met hun nettoloon aandelen te kopen. Doorgaans gaat het over aandelen van de werkgever of een (buitenlandse) moedervennootschap die met korting aangeboden worden of waarbij bonusaandelen (bijv. 5+1 gratis).

Wat indien een werknemer zijn ontslagbrief niet ontvangt?

Het is u misschien ook al eens overkomen: de ontslagbrief die u aangetekend verstuurde naar het adres van de werknemer wordt enige tijd later teruggestuurd naar de onderneming. In dat geval heeft de werknemer zijn aangetekende ontslagbrief dus nooit ontvangen (of in ontvangst willen nemen). Heeft er dan wel een rechtsgeldig ontslag plaatsgevonden?

‘Management assistant’ en leidende functie: (g)een match?

De Arbeidswet stelt dat haar bepalingen die betrekking hebben op de arbeidsduur niet van toepassing zijn op bepaalde werknemers die een leidinggevende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden. Het Koninklijk Besluit van 10 februari 1965 brengt een lijst van personen met een dergelijke leidende functie of vertrouwenspost. In hoeverre kan dit Koninklijk Besluit hedendaags geïnterpreteerd worden, rekening houdend met de evolutie van de beroepen?

Ontslag om dringende reden van een werknemer met autisme? Tweemaal nadenken!

De bijzondere geestesgesteldheid van een werknemer die wordt ontslagen om dringende reden kan als gevolg hebben dat de aangewreven handelingen niet aan deze werknemer kunnen worden toegerekend en dus niet als tekortkoming kunnen worden verweten. Deze bijzondere omstandigheid kan dan ook met zich meebrengen dat de handeling of het verzuim niet als voldoende zwaarwichtig wordt aanzien. De Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen heeft deze principes bevestigd en toegepast op een situatie van een werknemer die leed aan autisme.

Veelvuldig ziekteverzuim van werknemer een geldige reden tot ontslag?

De arbeidsrechtbank van Brussel moest de vraag beantwoorden of het ontslag van een werknemer omwille van zijn vele afwezigheden wegens ziekte een ‘discriminatie op basis van zijn gezondheidstoestand’ uitmaakte die recht gaf op een schadevergoeding. Met andere woorden: kan het veelvuldig ziekteverzuim van een werknemer een geldige reden vormen voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Afstand van het recht zich te beroepen op het onmiddellijk ontslag: arbeidsovereenkomst blijft verder bestaan

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet kan de kennisgeving van de opzegging door de werkgever op straffe van nietigheid enkel gebeuren hetzij door een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot. De niet-naleving van deze formaliteit wordt met de absolute nietigheid gesanctioneerd. Welke gevolgen kan dit hebben?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen