< Terug naar overzicht

Welke werkafspraken moeten gemaakt worden voor de nieuwe ondernemingsraad en het comité PBW?

De installatievergadering van de nieuwe ondernemingsraad en het nieuwe comité vindt plaats uiterlijk 45 dagen na de dag van de sociale verkiezingen. Hoe verloopt deze procedure? En welke afspraken moeten er onmiddellijk gemaakt worden?

Om betwistingen of conflicten te vermijden, doen ondernemingsraad en comité er goed aan om onmiddellijk duidelijke afspraken over hun werking te maken. Het zal immers later in minder rustige omstandigheden niet altijd mogelijk zijn om nog afspraken te maken. De werkafspraken moeten terechtkomen in een huishoudelijk reglement.


De reglementering met betrekking tot ondernemingsraden en comités bepaalt in dit kader dat paritaire comités een model voor huishoudelijke reglementen kunnen opstellen voor de ondernemingen die onder hun bevoegdheid ressorteren. Ondernemingsraden en comités mogen deze modellen echter wijzigen en aanvullen om ze aan te passen aan de noden van de onderneming.


Indien in de onderneming al een ondernemingsraad of een comité bestonden, kunnen de nieuw samengestelde overlegorganen het vorige huishoudelijk reglement overnemen. Het reglement moet wel opnieuw worden goedgekeurd op de installatievergadering na de sociale verkiezingen.


Let op: de goedkeuring van het huishoudelijk reglement door de ondernemingsraad en het comité vergt een unanieme beslissing. In het goedgekeurde reglement kan wel bepaald worden dat het reglement tot de hernieuwing van de ondernemingsraad of het comité bij meerderheid kan gewijzigd worden.


Het huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraad moet op zijn minst de volgende punten bevatten:

de termijn voor de inschrijving van een onderwerp op de agenda door een lid van de raad
de termijn voor de oproeping voor de vergadering
de inhoud van de oproeping voor de vergadering waarin de agendapunten vermeld worden
de taak van de voorzitter van de raad en de modaliteiten van zijn vervanging
de taak van de secretaris en de modaliteiten van zijn keuze en van zijn vervanging
de regels met betrekking tot het verloop van de vergadering
de modaliteiten voor het opstellen en het goedkeuren van de notulen van de vergaderingen en van de mededeling ervan aan ieder lid van de vergadering
de wijze waarop de werknemers worden voorgelicht en in kennis worden gesteld van de werkzaamheden van de ondernemingsraad
de bewaring van het archief van de ondernemingsraad en de modaliteiten van inzage ervan door de leden van de ondernemingsraad
de procedure tot wijziging van het reglement.Het huishoudelijk reglement voor het comité moet op zijn minst de volgende punten bevatten:

de regels met betrekking tot de plaats en het tijdstip van de vergadering
de naam en de voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever of de werknemers vertegenwoordigen
de naam en de voornaam van de voorzitter en zijn eventuele plaatsvervanger
de regels met betrekking tot de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen
de wijze waarop een onderwerp op de agenda kan worden ingeschreven
de wijze waarop de leden worden opgeroepen op de vergadering
de regels met betrekking tot het verloop van de vergadering
de regels met betrekking tot het aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop vastgesteld dat er een akkoord is
de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en andere documenten die door de werkgever ter beschikking van het comité moet worden gehouden
de regels met betrekking tot de aanduiding van de afvaardiging van het comité die onder andere een onderzoek op de arbeidsplaatsen kunnen instellen
de aard van de middelen die ter beschikking van de leden van het comité worden gesteld om gevaren of risico’s te signaleren aan de hiërarchische lijn
de regels betreffende de contacten met de werkgever, de werknemersafgevaardigden, de leden van de hiërarchische lijn, de preventieadviseurs en de betrokken werknemers
de regels met betrekking tot de voorbereidende vergaderingen en bijkomende vergaderingen
de wijze waarop deskundigen worden uitgenodigd
de wijze waarop de werknemers geïnformeerd worden over de agendapunten en de beslissingen van het comité
de procedure tot wijziging van het reglement.Het is in alle geval raadzaam om de verplichte vermeldingen van het huishoudelijke reglement van de ondernemingsraad en het comité aan te vullen met de bepalingen die voor de goede werking van de beide overlegorganen noodzakelijk zijn. Vaak zal de reglementering geen uitsluitsel bieden.Philip Loosvelt

Acerta Legal Consult

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen