< Terug naar overzicht

Wat verandert er in 2013?

Op 1 januari 2013 verandert er heel wat op sociaal- en arbeidsrechtelijk vlak. Een niet-exhaustief overzicht.

Oudere werknemers


 • De nieuwe CAO 104 verplicht ondernemingen met meer dan 20 werknemers vanaf 1 januari 2013 om jaarlijks een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ op te stellen. Het doel is om 45-plussers actief te houden op de arbeidsmarkt.


 • Om oudere werknemers langer in dienst te houden, heeft de regering het plan gelanceerd om bij collectief ontslag rekening te houden met een afspiegelingsprincipe. Dat principe zou inhouden dat het aantal ontslagen in het kader van een collectief ontslag evenredig gespreid moet worden over drie leeftijdsgroepen (minder dan 30 jaar, van 30 tot 49 jaar en 50 jaar en ouder). De sociale partners hebben een alternatief plan uitgewerkt, maar de regering heeft nog niet op het voorstel gereageerd. De regeling treedt voorlopig dus nog niet in werking.


 • Tewerkstellingsmaatregelen


 • De versterking van de lastenverlaging voor eerste, tweede en derde aanwervingen is van start gegaan in oktober 2012 voor de nieuwe indiensttredingen vanaf 1 oktober 2012, maar wordt vanaf januari 2013 naar alle werknemers (dus ook die daarvoor al in dienst waren) uitgebreid.


 • De doelgroepvermindering voor jonge werknemers wordt versterkt vanaf 1 januari 2013. Daartoe werd een bijkomende categorie van jongeren gecreëerd, de middengeschoolde jongere. Ook werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen en stages in hun onderneming door mentoren laten begeleiden, zien vanaf 1 januari hun lastenverlaging voor oude werknemers, respectievelijk mentoren de hoogte in gaan. Een versterking komt er ook aan de zijde van de werknemers met de werkbonus voor de lage lonen.


 • Vanaf 2013 wordt een jaarlijks contingent van 10.000 instapstages voor schoolverlaters met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs ter beschikking gesteld. De jongere krijgt de kans een eerste werkervaring op te doen en ontvangt vervroegd zijn inschakelingsuitkering, aangevuld met een vergoeding van de werkgever. Samen geeft dat vandaag 898 euro per maand. De werkgever krijgt zo de kans te zien wat de jongere in zijn mars heeft zonder aanwervingsverplichting. Hij moet wel instaan voor begeleiding en opleiding van de jongere, gelinkt aan de uitgeoefende functie. Opdat werkgevers voor een kwalitatieve omkadering zorgen, zal, naast een vereenvoudiging van het systeem, de lastenverlaging voor mentoren verdubbeld worden tot 800 euro per kwartaal. Mentoren zijn werknemers die minimaal vijf jaar ervaring hebben en een speciale 'mentoropleiding' hebben gehad. Deze mentoropleidingen worden ook terugbetaalbaar in het kader van het betaald educatief verlof.


 • De Vlaamse regering hervormde de premies voor 50-plussers, zodat ze flexibeler inspelen op de doelgroep en meer maatwerk mogelijk maken. Het nieuwe systeem treedt in werking op 1 januari 2013. De nieuwe premie of loonsubsidie bedraagt tot dertig procent van de loonkosten gedurende één jaar, als het gaat om 50-54'ers die werkzoekend zijn. Dat loopt op tot 50 procent gedurende één jaar voor 55-plussers en voor 50-54'ers die langer dan een jaar werkzoekend zijn. Alle 50-plussers die langer dan twee jaar werkloos zijn, komen in aanmerking voor de premie tot vijftig procent. De loonkosten zijn beperkt tot tweemaal het minimumloon.


 • Brugpensioen en pensioen


 • In alle cao’s over brugpensioen vanaf 60 jaar die in 2013 worden afgesloten, wordt de loopbaanvereiste opgetrokken tot 40 jaar.


 • Voor ondernemingen in herstructurering is vanaf 2013 de minimumleeftijd voor brugpensioen 55 jaar. Hierop is er een uitzondering. Brugpensioen op 52 jaar kan nog in geval van een collectief ontslag dat minstens 20 procent van de onderneming treft, alle werknemers betreft van een technische bedrijfseenheid of van een volledig activiteitensegment waarvan het bestaan sinds twee jaar bewezen is.


 • De minimumpensioenleeftijd wordt opgetrokken van 60 tot 62 jaar. Ieder jaar komt er een half jaar bij, te beginnen in 2013. De duur van een minimumloopbaan wordt van 35 jaar verhoogd tot 40 jaar. In 2013 wordt het 38 jaar, in 2014 39 jaar en vanaf 2015 40 jaar.


 • In 2013 zal de pensioenbonus op progressieve leest worden geschoeid en dus toenemen naarmate men langer blijft doorwerken.


 • Varia


 • Op 1 april 2013 treedt de nieuwe wetgeving inzake uitzendarbeid in werking. De wet voorziet ‘instroom’ als vierde motief voor uitzendarbeid. Ook het gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt beperkt. Daarnaast wordt de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid afgeschaft. Ook de regeling van de informatieverstrekking aan vakbonden wijzigt.


 • Het toepassingsgebied van Dimona wordt uitgebreid naar jongeren in stage. De vrijstelling van doorstorting BV voor onderzoekers wordt opgetrokken van 75 procent naar 80 procent.


 • De regering heeft plannen om de regeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen aan te passen en te onderwerpen aan 13,07 procent RSZ en de limiet ervan te laten stijgen naar 3100 euro.


 • Tot slot wordt het uitkijken naar hoe de sociale partners en/of de regering het onderscheid tussen bedienden en arbeiders zullen opheffen, te beginnen met de opzeggingstermijnen en de carensdag. Het Grondwettelijk Hof heeft 8 juli 2013 als deadline gesteld.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen