< Terug naar overzicht

Thierry Claeys bepleit wettelijke regeling voor opzegvergoedingen

Vandaag presenteerde advocaat Thierry Claeys de zevende geactualiseerde versie van zijn roemruchte formule voor de berekening van gemiddelde opzegvergoedingen. Naar aanleiding hiervan had HR Square een exclusief gesprek met meester Claeys. Daarin pleit hij onder meer voor een wettelijke regeling van de opzegtermijnen en –vergoedingen, om de huidige willekeur, verwarring en rechtsonzekerheid uit de wereld – of toch uit dit land – te helpen.

Iedereen die de voorbije 35 jaar als werkgever of als bediende te maken kreeg met een ontslag, kent ze of heeft erover gehoord: de formule-Claeys. De formule werd voor het eerst voorgesteld in 1974. Het is geen wet of reglementering, maar een statistische analyse die uitmondt in een gemiddelde van door arbeidsrechtbanken en arbeidshoven toegekende opzegvergoedingen voor bedienden met een jaarloon gelijk aan of hoger dan 28.580 euro. De arbeidsrechtbanken komen tussen indien werkgever en werknemer geen onderling akkoord bereikten en één van beide partijen de zaak aanhangig maakt.
In principe houdt de rechtbank rekening met vier criteria voor de bepaling van de opzegvergoeding: anciënniteit, leeftijd, jaarloon en functie. De rechter beslist zelfstandig, al moet hij of zij een minimale opzeg van drie maanden per schijf van vijf jaar anciënniteit naleven. Gevolg: iedereen doet het op zijn manier en de opzegtermijnen kunnen ver uiteenlopen afhankelijk van de arbeidsrechtbank.
Het opzet van de formule-Claeys is een ‘foto’ weer te geven van de praktijk aan de hand van gemiddelden van uitspraken. Zij legt een verband tussen de toegekende opzegvergoedingen en de parameters anciënniteit, leeftijd en loon. Sinds 1997 neemt Thierry Claeys het criterium functie niet meer in aanmerking. De versie 2008 is gebaseerd op bijna 2600 rechterlijke uitspraken over de periode medio 2003 tot medio 2007. De analyse gebeurde in samenwerking met professor Els Goetghebeur van het Centrum voor Statistiek van de Universiteit Gent. Wat leren de feiten?
Ten eerste dat er nogal verschillen durven opduiken tussen de rechtbanken. Claeys haalt het voorbeeld aan van een bediende met 23 jaar anciënniteit, 58 jaar oud en een jaarloon van 75.000 euro. Op basis van het statistische gemiddelde zou deze persoon in Brussel een opzegtermijn van 25 maanden krijgen, maar nauwelijks 20 km verder in Leuven zou hij het moeten stellen met ‘slechts’ 20 maanden.
Ten tweede valt het op dat de meerderheid van de rechters anders oordeelt voor bedienden met een loon hoger dan 120.000 euro. Zij lijken de invloed van de hoogste lonen op de opzegtermijn te temperen. Daarom krijgt de formule versie 2008 voor het eerst twee versies. En zo zien deze eruit.

* Voor een jaarloon lager dan 120.000 euro:
(0,87 x anciënniteit) + (0,06 x leeftijd) + (0,037 x loon x index 2007/index maand van ontslag) – 1,45.

* Voor een jaarloon gelijk aan of hoger dan 120.000 euro:
(0,87 x anciënniteit) + (0,06 x leeftijd) + (0,029 x loon x index 2007/index maand van ontslag) – 1,45.

Overigens kunt u voortaan zelf vlotjes de berekening maken voor concrete gevallen via een module op www.formuleclaeys.be.
We herhalen het: de formule-Claeys is geen regel, maar een statistische opname. Sommige arbeidsrechtbanken gebruiken haar weliswaar als één van de inspiratiebronnen voor het vellen van hun vonnis, maar volgens Thierry Claeys zelf gaat het hier waarschijnlijk niet over de meerderheid. Het nut van de formule ligt in het feit dat ze werkgevers en werknemers een idee verschaft van de gangbare praktijken, de gemiddelden, in de voorbije vier jaar. Maar gezien de variatie in uitspraken tussen arbeidsrechtbanken en in zekere mate ook tussen de gewesten, moet men er voorzichtig mee omspringen. Men kan beter ook rekening houden met de analyse van de praktijk in de onderscheiden rechtbanken (ook die statistieken zijn beschikbaar).
In een interview met HR Square sprak meester Claeys zich zeer kritisch uit over het ‘systeem’ en pleitte hij voor een ondubbelzinnige wettelijke regeling. Thierry Claeys: “Het systeem is onbillijk, lijdt aan een gebrek aan transparantie, zorgt voor tijd- en energieverlies bij onderhandelingen en mondt uit in rechtsonzekerheid. Om al die problemen uit de weg te ruimen kan er volgens mij best een eenvoudige wet gemaakt worden. Ik stel voor dat aan alle bedienden één maand opzeg per jaar anciënniteit toegekend wordt, met een maximum van 24 maanden. Dat zou een aanvaardbare oplossing kunnen zijn voor alle betrokken partijen.”
Meer moet dat niet zijn, maar misschien vinden politici, werkgeversfederaties en vakbonden deze oplossing alweer te simpel? Wat er ook moge van zijn, u leest de uitvoerige neerslag van ons gesprek met Thierry Claeys en een grondigere analyse in HR Square nr. 52 van 10 februari 2008.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen