< Terug naar overzicht

Onrustwekkende toename jongerenwerkloosheid valt stil

Eind juli 2010 telde Vlaanderen 229.139 werkzoekenden, zo blijkt uit de nieuwe VDAB-cijfers. Ten opzichte van juli 2009 is dat nog altijd een stijging van 2,5 procent. Toch valt het ritme van de stijging nu terug. Vooral de onrustwekkend stijgende werkloosheid bij jongeren is een halt toegeroepen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft alvast vier conclusies uit de nieuwe VDAB-informatie gedistilleerd:

1. De nieuwe cijfers van eind juli 2010 bevestigen de tendens van de laatste maanden: een verdere gestage terugval van het stijgingsritme tot 2,5 procent ten opzichte van juli 2009. Een stijging van 5607 Vlaamse werkzoekenden brengt het totaal in Vlaanderen op 229.139 werkzoekenden.

2. Juli is de maand waarin de nieuwe schoolverlaters zich registreren als werkzoekende. In vergelijking met vorig jaar zijn er 1,4 procent minder jonge schoolverlaters.

3. De snel oplopende werkloosheid bij jongeren in het begin van de crisis is gekeerd. Met een daling van 0,4 procent kunnen we spreken van een status-quo ten opzichte van vorig jaar.

4. Naar werkloosheidsduur valt op dat de kortdurige werkloosheid (< 1 jaar) met 5,4 procent daalt. Wel blijft de toename hoog bij werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar werkloosheid. Deze groep langdurig werkzoekenden neemt toe met 27,1 procent op jaarbasis. Door het cohorte-effect stijgt ook de werkloosheid bij de groep werkzoekenden die langer dan 2 jaar zonder werk zit (+9,4 procent).

Kerncijfers werkloosheid juli 2010


Vlaanderen telt eind juli 2010 229.139 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5607 of 2,5 procent meer dan het jaar voordien. 7,88 procent van de beroepsbevolking is werkloos.

Evolutie werkloosheid


De economische crisis deed de werkloosheid vorig jaar opveren: eind december 2009 telde Vlaanderen 23,8 procent meer werkzoekenden dan een jaar eerder. De voorbije maanden liep het stijgingsritme gestadig terug en komt eind juli 2010 uit op 2,5 procent.

De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) en de jongeren in wachttijd laten voor de tweede maand op rij een schuchtere daling noteren. De vrij ingeschreven werkzoekenden en de restgroep ‘Andere NWWZ’ daarentegen stijgen fors (+21 procent op jaarbasis).

Kortrijk-Roeselare afficheert als enige regio een daling op jaarbasis. Deze industriële subregio zag de werkloosheid door de crisis fors oplopen, het prille conjunctuurherstel luidt nu de ommekeer in.

In de werkloosheidsduur tekenen zich cohorteeffecten af. De conjunctuuromslag in 2008 uit zich twee jaar later in een toename van de langdurige werkloosheid. De kortdurige werkloosheid daarentegen daalt.

Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden


De NWWZ omvatten de ‘werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag’ (WZUA), de jongeren in wachttijd, de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. De WZUA’s zijn met 168.580 de grootste subgroep.

Zowel de WZUA’s als de jongeren in wachttijd dalen op jaarbasis met respectievelijk 0,2 procent en 1,4 procent.

De vrij ingeschreven werkzoekenden stijgen (+21 procent). De vrije werkzoekenden hebben geen recht op uitkeringen of zijn uitgesloten door de RVA. Ook de werknemers in vooropzeg die niet meer moeten presteren en een verbrekingsvergoeding krijgen worden in deze categorie ingeschreven. Van deze laatste groep zijn er nu meer door de crisis en ook door de VDAB-stimulans om zich al in hun verbrekingsperiode in te schrijven als werkzoekende.

Ook bij de restgroep ‘Andere NWWZ’ is er een toename (+21,3 procent). De restgroep ‘Andere’ omvat o.a. de OCMW-steuntrekkers en de leerlingen uit het deeltijds onderwijs en door de crisis stijgen zowel de leefloners als de deeltijdslerenden zonder baan.

Meer mannelijke werkzoekenden


Vlaanderen telt meer mannelijke (117.359) dan vrouwelijke werkzoekenden (111.780). Voor de crisis waren er steevast meer vrouwelijke dan mannelijke werkzoekenden. De verschillende evolutie is nauw verbonden met de sectorale impact van de crisis. Mannen werken meer dan vrouwen in conjunctuurgevoelige industrie en in de bouw- en transportsector. Vrouwen zijn vaker actief in de dienstensector die minder uitgesproken reageert op een conjunctuurgevoelige terugval. De betere vrouwelijke arbeidsmarktprestatie steunt ook op het succes van de poets- en strijkdiensten (dienstencheques).

De vrouwelijke werkloosheidsgraad stijgt wel nog uit boven de mannelijke (8,49 procent versus 7,38 procent). Deze werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit tussen de werkzoekenden en de beroepsbevolking. De lagere vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie van vrouwen drijft de vrouwelijke werkloosheidsgraad op.

Werkloosheid bij vijftigplussers stijgt


De jeugdwerkloosheid schoot bij het begin van de crisis snel omhoog. Nu is er een status-quo (-0,4 procent). De middengroep (25 tot 50 jaar) groeit aan met 2,2 procent.

De toename bij de 50-plussers komt uit op 6,5 procent. In deze groep zitten ook de bruggepensioneerden jonger dan 58 jaar die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Studieniveau


Op jaarbasis klimmen het aantal laaggeschoolde werkzoekenden met 2,2 procent, de middengeschoolden klimmen met 2,8 procent en de hooggeschoolden met 2,9 procent.

Werkloosheidsduur


De kortdurige werkloosheid daalt met 5,4 procent. De versombering van de arbeidsmarkt in de loop van 2008 vertaalt zich in een toename bij de werkzoekenden die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn (+27,1 procent). Het cohorte-effect bereikt ook de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar werkzoekend zijn (+34,9 procent).

Origine


Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-27 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als ‘allochtoon’ gedetecteerd worden. Vlaanderen telt volgens deze definitie 178.805 autochtone en 50.334 allochtone werkzoekenden.

De allochtone werkloosheid stijgt sneller dan de autochtone (+10,8 procent versus 0,4 procent). De jeugdige leeftijdsopbouw van de allochtone bevolking tekent zich af in deze evolutie.

Mensen met een arbeidshandicap


Een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt geregistreerd indien de werkzoekende ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, buitengewoon onderwijs volgde of recht heeft op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming of arbeidsongeschiktheid is of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap) of recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering. Deze definitie vond ingang in februari 2009 en steunt meer dan vroeger op attesten. Het voorbije jaar daalde het aantal arbeidsgehandicapte werkzoekenden met 5,7 procent. De screening van de arbeidsgehandicapte werkzoekenden en de toetsing aan de nieuwe voorwaarden verklaren mee de daling.

Opmerkelijke toename in Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde


Kortrijk-Roeselare afficheert als enige regio een daling op jaarbasis. Deze subregio met een sterke industriële basis zag door de crisis de werkloosheid fors oplopen. Het prille conjunctuurherstel luidt nu een ommekeer in. Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde noteren de grootste toenames.

Bron: VDAB

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen