< Terug naar overzicht

Intensieve VDAB-begeleiding werpt vruchten af voor allochtonen

In 2006 vond 43% van de allochtone werkzoekenden na een VDAB-traject een loontrekkende baan. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van 2005, toen de doorstroom naar een loontrekkende job nog net geen 40% bedroeg. Toch krijgen allochtone werkzoekenden nog steeds (veel) minder kans op werk.

Dit bemoedigende resultaat is mede te danken aan de gunstige conjuncturele context, maar ook de intensere begeleidingsacties van de VDAB en zijn partners voor allochtone werkzoekenden, speelt een rol in dit verhaal.
Niet alle werkzoekenden vinden even gemakkelijk nieuw werk. Daarom onderscheidt de VDAB in zijn werking een aantal kansengroepen, waaronder ook de allochtonen. Hun grootste handicap op de arbeidsmarkt is het gemiddeld lagere opleidingsniveau. Vier allochtonen op tien (bij autochtonen een kwart) heeft niet meer dan een getuigschrift van de eerste graad secundair onderwijs en bijna zes op tien allochtonen (bij autochtonen de helft) is niet in het bezit van een diploma derde graad secundair onderwijs.
In de loop van 2006 is de deelname van allochtonen aan initiatieven voor opleiding en beroepsvorming gestegen. Vorig jaar hebben zich 70.000 personen van buitenlandse afkomst bij de VDAB aangemeld, wat overeenstemt met 15,6% van alle werkzoekenden in 2006. In de trajectwerking van de VDAB is zowat 20% allochtoon. In vergelijking met de bijna 16% allochtone werkzoekenden is dit een oververtegenwoordiging van 34%. De trajectwerking bestaat uit sollicitatietraining, persoonsgerichte opleiding, beroepsopleiding en begeleiding en opleiding op de werkvloer.
Tegenover 2005 is het belang van de beroepsgerichte opleidingen voor allochtonen afgenomen. Hun aandeel in de Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) is dan weer sterk toegenomen. Bijna de helft van alle deelnemers aan de persoonsgerichte vorming is allochtoon (een oververtegenwoordiging van 200%). Volgens de nieuwste publicatie ‘VDAB Ontcijfert’ ligt de verklaring in het belang van de cursus Nederlands voor anderstaligen, gezien deze cursus voor veel allochtonen deel uitmaakt van het traject. Bij een vijfde van de verwijzingen van werkzoekenden die verplicht zijn te solliciteren indien zij een passend profiel hebben, was degene die verwezen werd van allochtone afkomst. Dat is een oververtegenwoordiging van 27%. Van alle vacatures waarvan de VDAB weet welke werkzoekende de job kreeg, ging slechts 11% naar een allochtone werkzoekende. Dat is een ondervertegenwoordiging van 30%.

Uiteindelijk vond in 2006 goed 43% van de allochtone werkzoekenden na een begeleidingstraject een loontrekkende baan. Bij autochtone werkzoekenden is dat 54%. De VDAB moet volgens zijn beheerscontract streven naar een oververtegenwoordiging van 40% allochtonen in de trajectwerking.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen