< Terug naar overzicht

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en VDAB slaan handen in elkaar

De VDAB en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs – hebben een officiële samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen zullen ze concrete acties ondernemen om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

De samenwerkingsovereenkomst tussen GO! en VDAB neemt de Competentieagenda voor Vlaanderen als leidraad. Die agenda formuleert voor de volgende jaren tien actiepunten die door de Vlaamse regering en de sociale partners naar voren worden geschoven. Het onderwijs en de VDAB zijn hierbij belangrijke stakeholders. GO! en VDAB onderschrijven de uitgangspunten en de strategische doelstellingen die in deze competentieagenda werden opgenomen en nemen het voortouw om acties te ondernemen. De acties focussen onder meer op studie- en beroepenkeuze, werkplekleren, ondernemend onderwijs en het tegengaan van de ongekwalificeerde uitstroom. Bijzondere accenten worden gelegd bij de ondersteuning van concrete samenwerkingsacties rond topsport, opleidingsmiddelen, webleren, kennisdeling, netwerken en diversiteit.

Beide partners streven ernaar om in de toekomst de opleidingsmiddelen optimaal te gebruiken: onder meer via gezamenlijk gebruik van infrastructuur en didactische middelen. Ook het gezamenlijk aankopen van opleidingsmiddelen behoort tot de mogelijkheden.


Klemtonen via de Competentieagenda:Geïnformeerde studie- en beroepenkeuze: VDAB en GO! willen jongeren helpen om bewust te leren kiezen, deze keuzes bij te sturen en ze gericht te oriënteren naar een loopbaan.
Meer en beter werkplekleren: jongeren moeten niet alleen kennen, maar ook kunnen. Ervaring opbouwen is cruciaal. VDAB en GO! willen zorgen voor kwaliteitsvolle stageplaatsen voor leerlingen, leerkrachten en cursisten, en een kwaliteitscharter ontwikkelen voor het werkplekleren.
Actieplan ondernemend onderwijs: in leerlingen en cursisten schuilen soms echte ondernemers. VDAB en GO! willen dit talent voor ondernemerschap detecteren en stimuleren. Dat kan onder meer door leerlingen te laten oefenen in oefenfirma’s en leerondernemingen, die de VDAB en GO! vinden bij hun arbeidsmarktgerichte partners en netwerken, onder meer Unizo.
Elders verworven competenties versterken, ook bij oudere werknemers: wat kunnen VDAB en GO! ondernemen om leerdrempels bij volwassen cursisten te verlagen en kansengroepen vlotter te heroriënteren op de arbeidsmarkt? Trajecten uitstippelen, bijvoorbeeld rond thema’s en doelgroepen (zoals leermoeilijkheden en laaggeletterdheid) en kennis delen over de speciale noden van oudere werknemers, zijn slechts een paar van de mogelijkheden.
Actieplan ongekwalificeerde instroom: iedereen een kwalificatie. Dat is de doelstelling van VDAB en GO! Al in het kleuteronderwijs krijgen kinderen hun portfolio mee met hun competenties, talenten en interesses. Deze portfolio vergezelt hen doorheen hun hele schoolloopbaan. Het wordt een belangrijk instrument om hun studie- en beroepskeuze te ondersteunen, en de overgang naar verdere studies of beroep te vergemakkelijken.
Competentiebeleid in bedrijven en organisaties stimuleren: GO! en zijn CLB’s denken aan lerende netwerken rond competentiemanagement. De VDAB stelt zijn instrumenten (zoals loopbaantests), knowhow en ervaring van zijn personeel gratis ter beschikking aan de leerlingen. Deze ondersteuning moet leerlingen helpen om zelf keuzes te maken en inzicht te krijgen in hun beroepscompetenties.
De sectorale invalshoek versterken: de VDAB wil - als een brug - zijn sectorale partners en vormingsfondsen in verbinding brengen met GO! Deze partners worden ook mee betrokken in de provinciale projectsturing die in het kader van het samenwerkingsakkoord werd opgezet.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen