< Terug naar overzicht

Gezocht en gevonden: twaalf gezworenen

Een van mijn werknemers wordt opgeroepen om te verschijnen in een jury. Hij wil zijn burgerplicht wel vervullen, maar hoe wordt hij hiervoor vergoed?

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Hoe lang moet u de werknemer vergoeden? Indien een werknemer opgeroepen wordt om te verschijnen in een jury, moet u als werkgever gedurende de eerste vijf dagen afwezigheid het loon verder doorbetalen.Wat als het proces langer duurt? In dat geval heeft u als werkgever de keuze: ofwel betaalt u het loon niet verder door, ofwel beslist u om toch verder uit te betalen.
In het eerste geval worden de dagen afwezigheid beschouwd als gerechtvaardigde dagen afwezigheid zonder loon.Indien u vanaf de zesde afwezigheidsdag toch vrijwillig verder zou betalen, heeft u recht op een terugbetaling door het Hof van Assisen. U ontvangt dan een vergoeding gelijk aan de dagelijkse brutobezoldiging, vermeerderd met de werkgeversbijdragen die aan de instellingen van de sociale zekerheid worden gestort, alsook met de vakantiegelden en de eindejaarspremie die erop betrekking hebben. Bovenwettelijke betalingen worden niet in aanmerking genomen.De aanvraag tot terugbetaling moet u richten tot de voorzitter van het Assisenhof. Voor de praktische regeling van de terugbetaling verdient het aanbeveling om even contact op te nemen met de griffie van het Hof.De dagelijkse vergoeding stemt overeen met acht maal het bruto-uurloon of een twintigste van het maandsalaris, al naargelang de bezoldiging die de werkgever uitkeert in uurloon of maandloon wordt uitgedrukt.Die bepaling is niet van toepassing op personen die een wedde of vergoeding ontvangen van de federale overheid, een gemeenschap, een gewest, een provincie, een gemeente of van een openbare dienst die er van afhangt.Een verzoek tot terugbetaling verhindert niet dat de betrokken werknemer (ook) aanspraak maakt op de vergoeding voor leden van een assisenjury. Voor iedere dag dat de werknemer zetelt als jurylid, krijgt een vergoeding van het Hof van Assisen. Vanaf 1 januari 2005 bedraagt deze vergoeding 35,96 euro per dag. Plaatsvervangende gezworenen ontvangen die vergoeding voor de dagen dat ze de debatten hebben bijgewoond.


Deze bedragen kunnen worden gecumuleerd met het loon voor klein verlet dat de werknemer ontvangt van de werkgever.


Gezworenen die geen zitting houden, ontvangen een dagvergoeding van 8,87 euro. Deze vergoeding wordt uitbetaald aan het loket van de Dienst Gerechtskosten van de Rechtbank van Eerste Aanleg, onmiddellijk na de samenstelling van de jury.


De reisvergoeding voor alle gezworenen bedraagt 0,3686 euro per kilometer en de afstand wordt berekend volgens het boek van de wettelijke afstanden.Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen