< Terug naar overzicht

Hyacintha De Vlieghe officieel directeur Personeel en Organisatie bij HoGent

Hyacintha De Vlieghe is al sinds oktober 2009 waarnemend directeur Personeel en Organisatie van de Hogeschool Gent (HoGent). Eind juni heeft het bestuurscollege beslist haar officieel aan te stellen. Ze wordt er onder andere verantwoordelijk voor het uitt

Hyacintha De Vlieghe (44) begon na haar criminologiestudies als bestuurssecretaris bij de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, waar ze verantwoordelijk was voor de personeelsbewegingen en het statuut van het personeel van de toenmalige PMS-centra. Twee jaar later werd ze preventiemedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar moest ze onderhandelen met de steden en gemeenten bij het opstellen van een preventie- of een veiligheidscontract.

Ze ontwierp er ook een opvolgingssysteem voor de financiële verantwoording van de contracten. En ze stelde Koninklijke Besluiten op met betrekking tot de toekenning van financiële middelen in het kader van deze contracten.

Opnieuw twee jaar later keerde ze terug naar haar vorige werkgever om er adjunct van de directeur te worden. Ze was er tewerkgesteld bij de afdeling Personeelsbewegingen en was onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van omzendbrieven over mutaties, vaste benoemingen, waarnemende aanstellingen van directeurs basis- en secundair onderwijs, en het verbeteren van de motivering van ontwerpbeslissingen van het Vast Bureau en de Centrale Raad. Ze maakte er ook deel uit van de reaffectatiecommissie.

Vier jaar later ging De Vlieghe aan de slag bij de Hogeschool Gent als stafmedewerker op de afdeling Personeel. Ze verbeterde en stelde er procedures op, verzorgde de opmaak van bestuurlijke beslissingen en zorgde voor opvolging van departementoverstijgende dossiers zoals benoemingen, cumul en bevorderingen. Ze deed de voorbereiding en organisatie van HR-processen voor het komende academiejaar en behandelde complexe dossiers zoals de studie van wetgeving en voorstellen tot verbeteringen van het hogescholendecreet.

Na zes jaar promoveerde ze tot coördinator Personeel, waardoor ze verantwoordelijk werd voor het aansturen van een team van dossierbeheerders, het opstellen van processen en instructies voor de werking van de personeelsadministratie en de eindverantwoordelijkheid voor de aanwerving en bezoldiging. Ze werkte ook mee aan de functieclassificatie en het loopbaanmodel voor het ATP van de Hogeschool Gent. Ook onderdeel van haar takenpakket was het ontwerpen van reglementen in nauwe samenwerking met het sectorhoofd en de algemeen directeur, en de vereenvoudiging van processen en bestuurlijke beslissingen van de sector Personeel.

In oktorber 2009 werd De Vlieghe waarnemend directeur Personeel en Organisatie, maar pas recentelijk werd de aanstelling officieel bevestigd. Ze wordt nu verantwoordelijk voor het uittekenen en implementeren van een HR-beleid dat in overeenstemming is met de nieuwe visie van de Hogeschool Gent en ze neemt de verantwoordelijkheid over de bestaande en mogelijk verder te ontwikkelen HR-processen (zoals werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, evaluatieprocessen, talentmanagement en diversiteit). Ze zal ook advies verlenen aan de verantwoordelijken in de verschillende departementen, directies en diensten en voorziet de nodige instrumenten, zodat HRM-processen op een vlotte, transparante en uniforme manier toegepast worden.

“Ik wil een actief en vernieuwend personeelsbeleid voeren in een context van actuele en nakende hervormingen in het hoger onderwijs”, zegt ze. “Het moet een duurzaam personeelsbeleid zijn met bijzondere aandacht voor het aspect people management en de innovatieve creatie van een duurzame, leefbare werkorganisatie. Kortom, een hogeschool waar iedereen wil werken.”

Ook communicatie en samenwerking worden sleutelbegrippen. “Ik wil bijzondere aandacht hebben voor leidinggevenden. Hen betrekken bij de bouw van een beleid, een draagvlak creëren en hen tot de vaandeldragers van het beleid maken”, legt ze uit. “Uiteraard moet er aandacht gaan naar alle groepen binnen het personeel. De HR-visie moet uitgedragen worden. Ik wil duidelijkheid, en organisatorische en bestuurlijke transparantie creëren, de communicatie tussen het bestuur en het personeel bevorderen en verbeteren, het wederzijds vertrouwen verhogen, en een open en constructieve communicatie met de vakorganisaties bestendigen en verhogen.”

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen