< Terug naar overzicht

Vermijdbare afwezigheden: Betrokkenheid is een sleutelfactor in de aanpak van verzuim

Kleine ondernemingen kennen merkbaar minder verzuim dan grotere organisaties, voornamelijk door de nabijheid van de zaakvoerder. Meer betrokkenheid is dan ook de sleutel om het organisatieklimaat onder handen te nemen in de strijd tegen vermijdbare afwezigheden.

De hogere verzuimcijfers bij (middel)grote ondernemingen kennen verscheidene oorzaken. Een doorslaggevende rol speelt de zaakvoerder. In kleine organisaties staat hij of zij normaal gezien dicht bij de medewerkers. Die betrokkenheid versterkt het wederzijdse begrip. Kampt een werknemer met een thuissituatie die aandacht vraagt – de zorg voor kinderen, een scheiding, … – dan bekijkt de werkgever sneller hoe hij ondersteunend kan optreden. Werknemers in kleine ondernemingen zijn dan ook minder geneigd bij het minste dipje forfait te geven.

Preventief verzuimbeleid

Voor wie de strijd met vermijdbaar verzuim duurzaam wil aanpakken is ook een preventief verzuimbeleid onmisbaar. Uit onderzoek van Mensura blijkt dat slechts 34 procent van de Belgische ondernemingen verzuimprocedures en -afspraken uitgewerkt heeft. Ongeacht de schaalgrootte heeft elke organisatie er baat bij hier werk van te maken.
Zo’n beleid focust niet louter op procedures voor ziektemelding, maar ook op het verhogen van de veerkracht van medewerkers. Hoe meer zij zich betrokken voelen en mogelijkheden krijgen om bij te leren of om een zekere mate van autonomie toe te passen in hun dagtaak, hoe kleiner de kans op vermijdbare afwezigheden. Een omvattend verzuimbeleid besteedt bovendien aandacht aan de training van leidinggevenden. Als zij bijtijds signalen detecteren dat een medewerker riskeert uit te vallen, kunnen ze bijsturen.

Organisatieklimaat

Ook het organisatieklimaat heeft een impact op het verzuimgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting IZZ in de zorgsector. Samengevat luidt hun conclusie dat een open dialoog over gezond en veilig werken het verzuim en de bijbehorende kosten doen dalen.
Organisatieklimaat en organisatiecultuur zijn niet hetzelfde, ook al lijken ze op elkaar. De organisatiecultuur zijn de gedeelde normen en waarden binnen een onderneming. Hebben we het over organisatieklimaat, dan bedoelen we de meer zichtbare aspecten zoals het beleid en de procedures. Door via dialoog te werken aan het klimaat, kunt u op termijn ook de cultuur bijsturen.

Iedereen betrokken

Het organisatieklimaat is vrij makkelijk te beïnvloeden. Dat gedrag spruit namelijk voort uit de norm die doorheen de jaren is ontstaan. Stel: na een geval van agressie blijkt dat uw organisatie geen opleidingen aanbiedt om met dergelijk gedrag om te gaan. Door te bespreken hoe iedereen er tegenover staat, kunnen organisaties tot oplossingen komen en worden de waarden en normen bespreekbaar gemaakt. Past de huidige gang van zaken bij onze organisatie? Wat als we dit wel op de agenda zouden plaatsen? Door in te zetten op de betrokkenheid van iedereen – leidinggevenden én werknemers – boekt u meer succes om vermijdbaar verzuim tot een minimum te herleiden.


■ De auteur, Gretel Schrijvers, is algemeen directeur van Mensura EDPB. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen